Ameland Nes

Het Oerd is een oud begroeid duingebied met enkele hoge duinen en vochtige duinvalleien. Het gebied de Hon is voortdurend aan verandering onderhevig, nieuwe duinen vormen zich en de kwelder breidt zich gestadig uit.

Er broeden meer dan zestig vogelsoorten en er is een rijke plantengroei, gevarieerd door de grote afwisseling in het landschap. Van laag tot hoog, van zout tot zoet, van droog tot nat en van kalkarm tot kalkrijk. De velduil broedt er en het lamsoor is er aan het eind van de zomer talrijk. De plant zet grote delen van het gebied in een paarse gloed. In de oostelijke oude duinen van het Oerd is de zilvermeeuw sterk vertegenwoordigd. Er is een kolonie van zo'n 3.300 paren. Er zijn nog meer meeuwensoorten. De stormmeeuw, een kleiner familielid van de zilvermeeuw, broedt er in enkele kolonies en ook de Britse mantelmeeuw laat zich op het Oerd zien. De omgeving is ideaal voor de blauwe en bruine kiekendief. Andere algemene broedvogels zijn eidereend, bergeend, wulp, kluut, visdief, tapuit en sprinkhaanrietzanger.

Een van de spectaculaire toeristische attracties in Nederland is de tewaterlating van de paardenreddingsboot 'Abraham Fock' op Ameland. Vanaf 1824 stormen paarden op dit eiland de woeste branding in om een reddingssloep vlot te trekken. In dat jaar werd namelijk de Noord Zuid Hollandse Reddingsmaatschappij (later KNZHRM) nu KNRM opgericht en Amelanders kochten destijds voor f 876,50 een 'Groenlandersche Sloep' als reddingboot. Nes was het station. Hollum wilde niet achterblijven. Op eigen houtje kocht Klaas Sipkes een bootje voor f 22,50. Twee jaar later werd dat vervangen door een echte reddingboot. De edele viervoeters werden onlosmakelijk met het Amelander reddingswezen verbonden. In tegenstelling tot andere kustwachten hield Ameland de paarden in ere. Zelfs nadat op 14 augustus 1979 acht paarden bij een tewaterlating verdronken. Deze ramp was wereldnieuws. Een even sober als eerbiedwaardig graf aan de kust herinnert aan deze zwarte bladzijde in de rijke historie.

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid

Startpunten

Rijpaardenverhuur De Blinkert

Cammanghastraat 13

9162 EK Ballum

Rijpaardenverhuur Le Cheval

Strandweg 13

9162 EV Ballum

Rijpaardenverhuur Nella Dorien

Oranjeweg 20

9161 CC Hollum

Rijpaardenverhuur ''t Jutterspad

Molenweg 9

9163 HP Nes

Beheerder

Gemeente Ameland

Nuttige links

www.amelandermenenrijvereniging.nl

www.rijstaldeblinkert.nl

www.nelladorien.tk

www.jutterspad.nl