­ Reglementen en statuten - KNHS

Reglementen en statuten

Alle reglementen zijn als PDF-download onderaan de pagina beschikbaar, tenzij er wordt verwezen naar een andere pagina van de website.

Begripsbepalingen
Een lijst met veelgebruikte termen en wat ermee wordt bedoeld.

Algemeen reglement
In het Algemeen Reglement van de KNHS zijn uitvoeringsbepalingen vastgelegd die betrekking hebben op de statuten 

Algemeen wedstrijdreglement
In het Algemeen Wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen staan de regels per discipline verder uitgewerkt. Het Algemeen Wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het betreffen Disciplinereglement. Het algemeen wedstrijd is gepubliceerd bij de informatie over het rijden van wedstrijden.

Disciplinereglementen
De disciplinereglementen zijn gepubliceerd bij de betreffende discipline.

Commissie van Beroep
In het reglement Commissie van Beroep zijn bepalingen vastgelegd die betrekking hebben op geschillen en conflicten tussen leden van de KNHS. 

Privacyreglement
In het KNHS Privacyreglement staat beschreven hoe de KNHS omgaat met de verwerking van persoons- en paardgegevens. Je kunt het privacyreglement hieronder downloaden. 

Seksuele intimidatie
Sinds vele jaren onderschrijft de KNHS in het kader van goed sportbestuur de in de sportwereld geldende regels over seksuele intimidatie. Dat beleid wijzigt niet. De tuchtrechtspraak rond dit onderwerp heeft de KNHS ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Statuten KNHS
In de statuten van de KNHS zijn bepalingen vastgelegd over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de KNHS. Ingangsdatum: 23 mei 2014

Tuchtreglement
In het KNHS Tuchtreglement zijn de bevoegdheden van de Aanklager, het Tuchtcollege en de Raad van Appèl vastgelegd, is de procedure van het aanhangig maken van een dossier beschreven en zijn de door een tuchtrechtelijk college op te leggen straffen opgenomen. Het KNHS-bestuur kan een dossier ter beoordeling voorleggen aan de Aanklager, waarna de Aanklager (namens de KNHS) aangifte bij het Tuchtcollege kan doen als hij van mening is dat reglementaire en/of statutaire bepalingen zijn overtreden door een lid of leden. In de meeste gevallen wordt dan een mondelinge behandeling gepland, waarbij de Aanklager het dossier en de strafeis toelicht en het betrokken lid de kans heeft zich te verweren. Na ongeveer een maand volgt dan de uitspraak van het Tuchtcollege. Hiertegen kan door het lid of de Aanklager appèl worden ingesteld bij de Raad van Appèl. In dat geval wordt meestal opnieuw een mondelinge behandeling gepland. De uitspraak die door de Raad van Appèl wordt gedaan is bindend voor alle partijen. Bekijjk alle uitspraken van het Tuchtrechtelijke college.

Algemeen Directiestatuut 
In het Directiestatuut van de KNHS zijn de bepalingen vastgelegd over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de KNHS.

Categorie: reglementen, Tuchtreglement

Downloads:

Ander Nieuws

  • Geen wijzigingen springreglement en dressuurreglement in 2018
    Geen wijzigingen springreglement en dressuurreglement in 2018
  • Mode en trends in de sport: wat mag wel en niet?
    Mode en trends in de sport: wat mag wel en niet?
  • Kleine wijziging in rijstijlprotocol per 1 oktober 2017
    Kleine wijziging in rijstijlprotocol per 1 oktober 2017