Ledenraadsvergadering 10 november 2016

Geplaatst op 13 november 2016

Donderdagavond 10 november 2016 kwam de KNHS Ledenraad voor de laatste maal in 2016 bijeen op het KNHS-centrum in Ermelo. In een vlot en prettig verlopen bijeenkomst passeerden onder meer de begroting voor 2017, het Jaarplan 2017, het nieuwe licentiereglement en een aantal besluiten op het vlak van de deregulering. Daarnaast was er de herbenoeming van Theo Ploegmakers en Marlies Reibestein in het Federatiebestuur.

Na een korte introductie van voorzitter Theo Ploegmakers begon de bijeenkomst van de KNHS Ledenraad met een minuut stilte voor de onlangs veel te jong overleden zeer succesvolle dressuurbondscoach Wim Ernes.

Voortgang
Een van de mededelingen van voorzitter Ploegmakers aan het begin van de vergadering betrof de aanstelling van een nieuwe directeur. Hij sprak de verwachting uit dat er op korte termijn een opvolger gepresenteerd kan worden. 

Financieel directeur Theo van der Meulen nam de Ledenraad mee door de voortgangsrapportage en het Jaarplan 2017 en uiteraard gaf hij ook een toelichting op de bijbehorende begroting. Van der Meulen gaf aan dat het ledenaantal iets op de verwachting achterloopt. Dat heeft mede te maken met de opschoning van het ledenbestand van de ruiterpaspoorthouders. Een vervelende, maar zeker geen dramatische ontwikkeling. Daarnaast valt te constateren dat het aantal wedstrijden licht is afgenomen, maar dat er over het jaar heen meer starts te zien zijn.

Om de Ledenraad ook nog beter inzicht te geven in wie de achterban is presenteerde Van der Meulen verschillende cijfers. Opvallend is dat ruim 60% van de KNHS achterban jonger is dan 30 jaar. Een populatie die volop meegaat in de steeds digitaler wordende wereld. En daarmee kwam ook direct een ander groot aandachtspunt aan de orde. De ontwikkelingen op ICT gebied gaan zo snel dat het voor de KNHS uitdagend is om deze ontwikkelingen op een betaalbare manier te blijven volgen. Om deze uitdaging verantwoord aan te gaan zal er in het eerste kwartaal van 2017 een strategische planning over de ICT ontwikkeling geschreven worden.

Een aantal illustratieve cijfers voor alle ontwikkelingen: de KNHS heeft 300.000 unieke bezoekers per kwartaal op haar website, daarnaast nog eens 175.000 unieke bezoekers op haar website Ruitersinoranje.nl. Op Facebook volgen ruim 50.000 de KNHS-Facebookpagina en ruim 15.000 de Facebookpagna van Ruiters In Oranje. In kwartaal drie kwamen er 51.500 telefoontjes en 12.000 e-mails binnen op de KNHS Servicedesk.

Andere positieve ontwikkelingen uit de afgelopen periode die goed aansluiten bij een toekomstbestendige KNHS zijn onder meer: de verdere samenwerking met de FNRS, de Rondjes Nederland, het samenwerkingsverband van de KNHS met het Groenhorstcollege (waarbij circa 250 leerlingen per week actief zijn in Ermelo) en de opstart van het Young Leaders Program (YLP). Het YLP is ontwikkeld naar Zweeds voorbeeld en wordt momenteel ingezet en verder ontwikkeld op verschillende hippische bedrijven. Belangrijk uitgangspunt is dat de gestructureerde omgang met paarden jongeren leert belangrijke universele leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen.

Jaarplan en begroting 2017
Voor 2017 is een aantal focuspunten benoemd:
1. Ontwikkelen van het nieuwe meerjarenbeleidskader
2. Verstevigen sponsorfundament
3. Dekkende exploitatie van het Nationaal Hippisch Centrum
4. Hippisch Platform; versterken relatie met sportaanbieders
5. Ondersteuning succesvolle sportaanbieders; sport voor iedereen
6. Topsportprestaties op WK’s en EK’s, ook in 2017

Het wegvallen van hoofdsponsor Rabobank en de Rabobank Foundation is van invloed op de begroting. Ook de exacte sponsorgelden van NOC*NSF zorgen voor wat onzekerheden. De gepresenteerde begroting voor 2017 is € 500.000 negatief. Bestuur en directie durven dit aan, omdat de vooruitzichten op het binnenhalen van een nieuwe hoofdsponsor zeer positief te noemen zijn. Als nieuwe voorzitter van de Financiële Commissie gaf mevrouw Elizabeth Rosheuvel nog een toelichting op de begroting van 2017. Daarbij werden wat zorgen geuit over onder meer de ledenaantallen, sponsorgelden, het niet aanmelden van leden bij de KNHS door ruitersportcentra en verenigingen en ICT-vraagstukken. Namens de Financiële Commissie deed zij het verzoek aan de Ledenraad om mee te denken over positieve oplossingen. Ook gaf zij het advies de nieuwe geïndexeerde tarievenlijst goed te keuren. De Ledenraad gaf vlot goedkeuring aan zowel het jaarplan als de begroting en tarievenlijst.

Licentiereglement
Bestuurslid mevrouw Erna Bronsvoort gaf een toelichting op het nieuwe licentiesysteem voor officials en instructeurs in de paardensport. Het persoonsgebonden licentiesysteem is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het sportaanbod zoals dat bij de KNHS aangesloten verenigingen en bij de KNHS aangesloten paardensporters wordt aangeboden. Het licentiesysteem ziet niet alleen toe op kennis en vaardigheden, maar ook op een professionele houding en correct gedrag. Het nieuwe licentiesysteem werd aangenomen door de Ledenraad. De nieuwe licentieperiode loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 en zal daarna worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Deregulering
Op het gebied van deregulering werden de voorstellen over de inschrijf- en prijzengelden, inzet van de prijzenschaal en de kalenderprocedure aangenomen. Het voorstel betreffende de inzet van Federatievertegenwoordigers kon rekenen op een te kleine meerderheid en werd teruggetrokken,

(Her)benoemingen
Mevrouw Aukje Kroondijk en de heren Krijn van Muiswinkel en Jaap Werners zijn door de Ledenraad herbenoemd in het Tuchtcollege voor een periode van drie jaar. De heer Teun Platenkamp is herbenoemd voor de Raad van Appèl, waarin ook Evert Dolfijn is benoemd. De heer Dolfijn beschikt over de gewenste tuchtrechtelijke en veterinaire achtergrondkennis. Vice-voorzitter Max Bentum voerde het woord over de herbenoeming van de heer Theo Ploegmakers (voorzitter) en mevrouw Marlies Reibestein (bestuurslid portefeuille Communicatie, Marketing en Sponsoring) in het KNHS-bestuur. De heer Ploegmakers heeft aangegeven in ieder geval tot het voorjaar van 2018 beschikbaar te zijn voor de functie van voorzitter en mevrouw Reibestein werd voor nog eens drie jaar herbenoemd in het KNHS-bestuur.

Via de sportaanbieders dichterbij de paardensporter komen
Aan het einde van de vergadering gaf de heer Herman Ubbink een bevlogen presentatie met als thema ‘hoe komen we via de sportaanbieder dichterbij de paardensporter’. Hij schetste daarbij het Nederlandse landschap van verenigingen, maneges en hippische accommodaties en de paardensporters die in deze verschillende geledingen actief zijn. Voor aanvang van de presentatie was al de oproep gedaan om nu niet direct in te spelen op de presentatie, maar vooral na te denken over de materie en op 2 februari in de volgende vergadering uitgebreid van gedachte te wisselen over het onderwerp. Ubbink had als mooie uitsmijter de vraag voor zijn toehoorders: Zitten we hier in de Ledenraad wel met de optimale mix van kennis, ervaring en inzet om de KNHS nu en later verder te helpen?

Afscheid
Helemaal aan het einde van de vergadering nam voorzitter Ploegmakers afscheid van twee Ledenraadsleden. Als eerste van mevrouw Janneke Petrie die al vanaf 2009 voor Noord-Holland zitting heeft en als tweede van de heer Ben de Vries. Ploegmakers prees beiden om hun enorme inzet en overhandigde het fraaie boek “In dienst van hare majesteit en de Paarden” van schrijver Ed Pielkenrood.

Volgende vergaderingen
De Ledenraadsvergadering in 2017 zullen plaatsvinden op 2 februari (besloten), 15 juni 2017 (openbaar), 28 september (besloten) en 9 november (openbaar). Ontmoet de KNHS Ledenraad op: www.knhs.nl/ledenraad/

Categorie: Ledenraad

Ander Nieuws

  • Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?
    Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?
  • Jaarplan 2019 gepresenteerd aan KNHS Ledenraad
    Jaarplan 2019 gepresenteerd aan KNHS Ledenraad
  • Jacques van der Harst: het niveau van rijden moet omhoog
    Jacques van der Harst: het niveau van rijden moet omhoog