­ Verslag Ledenraadsvergadering 14 juni 2018 - KNHS

Verslag Ledenraadsvergadering 14 juni 2018

Geplaatst op 15 juni 2018

Donderdagavond 14 juni kwam de Ledenraad en het bestuur van de KNHS bijeen voor de tweede algemene ledenraadsvergadering van 2018. Op de agenda stond de voortgangspresentatie waaronder het project ‘Van hand veranderen’, het jaarverslag en de jaarrekening van 2017 en de benoeming van John van der Starre als nieuw bestuurslid van de KNHS.

De vergadering werd voor het eerst geopend door de nieuwe voorzitter Cees Roozemond. Een speciaal welkom was er voor mevrouw Catherine van Ravenstein (endurance) omdat dit haar eerste vergadering als ledenraadslid was. En er was meer leuk nieuws te melden, Theo Ploegmakers en Max Bentum hebben afgelopen dinsdag een gouden bestuursonderscheiding ontvangen.

Na de mededelingen gaf interim directeur Theo Fledderus een uitgebreide voortgangspresentatie.

De KNHS is gestart met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe meerjarenbeleidsvisie. Er wordt ingezet op het versterken en verbeteren van de communicatie, de instructeursopleidingen zijn vernieuwd en er wordt gewerkt aan een hernieuwde samenwerking met branche organisatie FNRS.

Er is een stuurgroep samengesteld om een integrale aanpak voor het Nationaal Hippisch Centrum te realiseren en een andere stuurgroep buigt zich over een nieuwe formule voor de outdoor KNHS-breedtesportkampioenschappen, de Hippiade.

Ook de KNHS en haar aangesloten verenigingen hebben te maken met de nieuwe wetgeving op persoonsgegevens, de AVG. De KNHS heeft de nodige maatregelen getroffen om hieraan te voldoen.

De ontwikkeling van de buitenrijden app heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat de app op zeer korte termijn beschikbaar komt in de App Store.

De KNHS heeft een nieuw jeugdconcept ontwikkeld voor kinderen tot en met 12 jaar: Bixie & Friends. Onderdeel van dit concept is een nieuw jeugdmagazine dat 7 juli bij alle KNHS leden van 12 jaar en jonger op de mat ligt.

De voorbereidingen van de Wereldruiterspelen in Tryon zijn in volle gang. Er vinden observatiewedstrijden en trainingskampen plaats en de logistiek en organisatie is in gang gezet.

De implementatie van het nieuwe meerjarenbeleidskader is in volle gang. Er hebben diverse inspiratiesessies plaatsgevonden waar mensen uit de gehele paardensector bij betrokken zijn en er worden klantpanels samengesteld. Ondertussen is er gestart met de vier speerpunten uit het beleidskader (1. De sport, meegaan met de tijd, 2. Paardenwelzijn en de rol van het paard in de maatschappij, 3. Naar een servicegerichte organisatie, 4. Financiële onafhankelijkheid.) Er wordt een doelgroepgericht sportaanbod uitgewerkt in samenwerking met de diverse fora, er wordt gekeken naar nieuwe sportvormen, de afdeling recreatiesport wordt vanuit intern versterkt en er wordt een manager wedstrijdsport aangetrokken.

Op het gebied van welzijn gaat de KNHS verder inzetten op public affairs en de lobby richting overheid en stakeholders. Ook wordt er gewerkt aan de servicegerichtheid van de werkorganisatie. Er is een klanttevredenheidsmeting geïmplementeerd en er komt naast het Concours 3.5 programma een nieuw (eenvoudig) programma genaamd KNHS Concours Programma (KCP) om laagdrempelig kleinere wedstrijden te organiseren. Financieel ligt de focus op het zakelijker opereren van de organisatie, het herstructureren van de inkomsten, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en bij het realiseren van de bezuinigingen die zijn opgenomen in de begroting. We liggen hierin op koers.  

Tot slot zoomde Fledderus in op een aantal statistieken en cijfers. Er is een licht dalende trend in het aantal lidmaatschappen, zowel bij verenigingen, maneges als individuele leden. De communicatiecijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De KNHS zit in de top drie van sportbonden met het grootste online bereik.

Jaarrekening 2017
Bestuurslid en tevens penningmeester Hidde Frankena en financieel directeur Theo van der Meulen gaven een toelichting op de financiële rapportage van 2017 en een prognose voor 2018. De conclusie was dat de KNHS een financieel gezonde organisatie is: “In 2017 is de nieuwe contributie- en startpassystematiek volledig doorgevoerd. De algemene ledenontwikkeling is licht dalend en het aantal lidmaatschappen per eind 2017 is 176.496. De flexibilisering van de startpas wordt goed gebruikt door de leden, er is sprake van een verdubbeling van het aantal tijdelijke passen. Het aantal wedstrijden en internationale inschrijvingen is redelijk stabiel. Er zijn in 2017 een aantal nieuwe sponsoren geworven, waaronder HV Polo en Horka. De bijdragen van NOC*NSF zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven.” De KNHS beoogt altijd een resultaat van 0+ te realiseren als vereniging zonder winstoogmerk. Voor 2017 was het resultaat negatief: -148K, maar met een solvabiliteit van 50% en een eigen vermogen van 5,8 miljoen blijft de KNHS financieel een zeer solide sportbond. In de begroting 2018 zijn een aantal maatregelen verwerkt om dit jaar weer op een 0+ uit te komen en de verwachting na het eerste kwartaal is dat we in lijn blijven met deze begroting. De Jaarrekening werd unaniem goedgekeurd door de Ledenraad.

Jaarverslag 2017
Het Jaarverslag van 2017 werd goedgekeurd en wordt binnenkort gepubliceerd op www.knhs.nl/jaarverslag.

Verkiezing KNHS-bestuurslid
De heer John van der Starre werd voorgedragen als nieuw lid van het KNHS-bestuur. De Ledenraad ging unaniem akkoord en heeft John van der Starre in zijn nieuwe rol benoemd. 

Lees hier meer over John van der Starre.

De volgende formele Ledenraadsvergaderingen staat gepland op donderdag 8 november 2018. Ontmoet de KNHS Ledenraad op: www.knhs.nl/ledenraad. Kijk hier voor meer informatie over de samenstelling van het KNHS-bestuur.

Ander Nieuws

  • Corona: tegemoetkoming voor verenigingen
    Corona: tegemoetkoming voor verenigingen
  • 21 oktober KNHS College Tour: Paardrijden met ruitergevoel
    21 oktober KNHS College Tour: Paardrijden met ruitergevoel
  • Deelnemers internationale wedstrijden 21 t/m 27 september 2020
    Deelnemers internationale wedstrijden 21 t/m 27 september 2020