­ KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd - KNHS

KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd

Geplaatst op 12 november 2021

Ermelo (KNHS) – Donderdag 11 november was het tijd voor de 82e vergadering van de KNHS Ledenraad. Tot een dag voor aanvang was het de bedoeling deze vergadering plaats te laten vinden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Gezien de actuele situatie rondom corona werd besloten om de bijeenkomst toch via een online meeting te realiseren. Belangrijke agendapunten tijdens deze bijeenkomst waren de financiën van 2021 en de begroting voor komend jaar waarbij financieel directeur Theo van der Meulen positieve cijfers kon presenteren.

Zoals gebruikelijk werd de vergadering geopend door voorzitter Cees Roozemond. Roozemond begon met de nodige officiële mededelingen en een welkom voor het nieuwe Ledenraadslid Eric Westerink uit de Regio Gelderland. Na een kleine toevoeging werden de notulen van de Ledenraad van 10 juni 2021 vlot goedgekeurd.

Voortgangsrapportage
KNHS-manager wedstrijdsport Gerard Arkema nam de vergadering mee door de voortgangsrapportage. Er was veel aandacht voor de coronacrisis en de gevolgen voor de paardensport. Hierbij is de werkorganisatie van de KNHS voortdurend bezig haar achterban te informeren over de gevolgen van de overheidsmaatregelen voor de sport. Recent is er een druk bezocht online vragenuur voor  verenigingen en wedstrijdorganisaties georganiseerd. Vanuit het KNHS-bestuur en -management  en vanuit de sectorraad is er ook een niet aflatende lobby gaande om de paardensport, ondanks de overheidsmaatregelen, zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Verder was er in de voortgangsrapportage aandacht voor paardenwelzijn en het paard in de maatschappij. Ook goed nieuws vanuit de topsporthoek. Namens de KNHS werden er ruiters en paarden uitgezonden naar 24 FEI-kampioenschappen waarbij 34 medailles werden gewonnen. De sponsorsamenwerking met TeamNL en aangesloten partners, krijgt een meerjarig vervolg. De KNHS Academy kon afgelopen periode een groeiend aantal cursisten verwelkomen en verder  werden er positieve ontwikkelingen op het gebied van buitenrijden en recreatie genoemd, zoals de lancering van de cursus Paardsignalen dat als doel heeft mensen meer kennis bij te brengen over het gedrag en de verzorging van paarden.

Vaccinatieplan
De KNHS gaat vanaf 2022 invulling geven aan het gewijzigde vaccinatiebeleid vanuit de Sectorraad Paarden. In het algemeen wedstrijdreglement zal worden opgenomen dat dit gaat gelden voor alle paarden en pony's geboren vanaf 2022. Hierbij gaat de basisvaccinatie naar 3 keer (2de 21-92 dagen 3de na 6 maanden), waarbij er een startmogelijkheid is na 2de enting. Verdere communicatie en bijscholing voor I&R-officials volgt.

Samenwerking FNRS
Voorzitter Cees Roozemond gaf gedurende de vergadering ook aan vertrouwen te hebben in verdere samenwerking met brancheorganisatie FNRS. “We hebben de intentie de samenwerking te intensiveren, dat gaat uiteraard niet altijd vanzelf, maar ik heb vertrouwen in een gezamenlijke toekomst.”

Verdere digitalisering
Arkema gaf aan dat er voor de KNHS meerdere uitdagingen liggen op het verder verbeteren van de digitalisering. Verbetering van de functionaliteiten en performance van Mijn KNHS is een belangrijk speerpunt, maar ook het thuiswerken voor de werkorganisatie anno 2021 vereist aanpassingen. Daarnaast is de verwachting dat medio 2022 een nieuw knhs.nl gepresenteerd kan worden en werkt de KNHS op dit moment mee aan een digitaal paardenpaspoort.

Wedstrijdsport
Er was aandacht voor verschillende actualiteiten in de wedstrijdsport, zoals de evaluatie van de toezichthouder dressuur, welke afgrond wordt in december. Arie Hoekstra, voorzitter van regio Zuid-Holland hield een pleidooi om in de evaluatie ook rekening te houden met de toepasbaarheid voor wedstrijdorganisaties.

De Hippiade van 2021 vond voor het eerst plaats in één week en dit is geëvalueerd. Arkema: “Door corona was het een afgeslankte Hippiade, maar wel een mooi feest. We hebben veel geleerd en onderzoeken nu hoe we de Hippiade van 2022 in willen richten.”

Arkema is als manager wedstrijdsport zelf nauw betrokken bij het programma van de vernieuwing wedstrijdsport. Belangrijke speerpunten binnen dit programma zijn:

 • Het verbeteren en aanpassen van verschillende dressuurproeven. Deze aanpassingen gaan in op 1 april 2022, dan zullen ook de dressuurproeven app en het dressuurproevenboekje vernieuwd zijn.
 • Het instapniveau bij het springen gaat omlaag waarbij rubrieken vanaf 30 centimeter uitgeschreven kunnen worden. Ook komt er een andere benoeming van de klassen, deze worden op hoogte aangeduid. Voor de springruiters staat er daarnaast een springsport abonnement op het programma, waardoor deelnemen aan wedstrijden flexibeler en goedkoper wordt.
 • Indeling van wedstrijdcategorieën wordt eenduidiger (nationale wedstrijden, subtop, breedtesport)

Meer informatie over al deze veranderingen volgt uiteraard.

Jaarplan 2022
KNHS Bestuurslid Aukje Kroondijk nam de Ledenraad mee door het KNHS Jaarplan 2022. In het Jaarplan 2022 onder meer aandacht voor; de Visie en Missie van de KNHS, de maatschappelijke waarde van het paard en wat de KNHS in 2022 allemaal doet voor alle verschillende onmisbare schakels in de sport zoals paarden, ruiters, sportaanbieders, officials en sponsoren.

De Ledenraadsleden krijgen de komende periode nog de gelegenheid om aanvullingen en suggesties te doen. Daarna wordt het Jaarplan 2022 gepubliceerd.

Financiën
In 2020 leed de KNHS een verlies van 1,1 miljoen euro als gevolg van de coronapandemie. Dankzij overheidssteun en vergaande bezuinigingen, is 2021 een veel beter jaar geworden. Financieel directeur Theo van der Meulen kan zelfs een duidelijke plus presenteren. Voorafgaand aan de Ledenraad gaf Van der Meulen al een toelichting: “Dat we er nu zo positief voorstaan komt door meerdere factoren, maar de enorme solidariteit van onze leden is een zeer belangrijke reden. We zijn daar enorm dankbaar voor.

Doordat er nu in deze coronaperiode nog zoveel dingen door elkaar lopen, is het heel moeilijk inschatten waar we in de toekomst financieel exact eindigen. De coronapandemie is helaas nog niet teneinde, de besmettingscijfers lopen op en sinds afgelopen zaterdag gelden er weer strengere maatregelen vanuit de overheid. Sinds de start van de coronacrisis zijn we als bond kleiner geworden. Daarnaast houdt de overheidssteun nu op en gaan we aan de andere kant een onzeker indoorseizoen tegemoet., De combinatie van al deze factoren maakt het een ingewikkelde financiële puzzel. Maar duidelijk is dat we dit jaar met een mooie plus af kunnen sluiten. Alle middelen die we daarvoor hebben, zullen volledig worden ingezet ten goede van de wedstrijdsporters. Onze eerste concrete actie is daarbij het deelnemen aan wedstrijden flexibeler en goedkoper willen maken. Daarvoor beginnen we een pilot in de springsport. Dat is de discipline die het meeste vraagt om aanpassing van de bestaande structuur. Springruiters kunnen binnenkort via een abonnementen structuur per maand een combinatie  aan- of afmelden. Wil je een paard één of twee keer uitbrengen, dan betaal je slechts voor een maand. Of heeft een paard bijvoorbeeld een wedstrijdpauze van twee maanden? dan kun je dit via een mobiele telefoon simpel doorvoeren en dan betaal je deze maanden niet. Uiteraard volgt de exacte invulling van deze plannen spoedig. Door dit nieuwe systeem zullen we als bond in eerste instantie minder inkomsten genereren, maar dat kunnen we dragen door de positieve cijfers die we nu hebben. Als het springen goed loopt, zullen we bij andere disciplines vergelijkbare verbeteringen doorvoeren.”  Ledenraadsleden Jacques van der Harst en Janine van Twist gaven tijdens de Ledenraad aan zeer positief te zijn over de voorgestelde wijzigingen en te hopen dat spoedig ook de andere disciplines betrokken worden bij de aanpassingen van de wedstrijdsport. 

Bedrijfsvoering
Afgelopen jaar zijn alle tarieven van de KNHS niet zoals gebruikelijk geïndexeerd. Voor komend jaar wordt er wel een minimale inflatie correctie  doorgevoerd om een gezonde bedrijfsvoering ook in de toekomst (na 2023) mogelijk te maken. Inflatiecorrecties worden overal in Nederland doorgevoerd om stijgende kosten te kunnen compenseren. Ook voor de KNHS is dit noodzakelijk. In de praktijk komt dat neer op een verhoging van het lidmaatschap met 50 eurocent per jaar over de afgelopen twee jaar en een verhoging van het tarief van de startpas met 1 euro per jaar over deze periode.

Theo van der Meulen begrijpt dat dit niet voor iedereen positief klinkt, maar legt uit dat de maatregel noodzakelijk is uit oogpunt van gezonde bedrijfsvoering. “De coronacrisis is helaas nog niet afgelopen en we weten gewoon niet hoe de ontwikkelingen exact lopen. De cijfers zijn nu positief, maar we zijn wel gekrompen in ledenaantallen en wedstrijdruiters en ook de sponsoring blijft achter door de crisis. We moeten daar nu wel op inspelen om straks niet in de problemen te komen. We zijn een vereniging en daarmee een organisatie zonder winstoogmerk, dat staat altijd voorop. Geld dat hopelijk overblijft gaat altijd terug naar de leden. Op dit moment kiezen we er bijvoorbeeld gezamenlijk voor om het beschikbare budget in te zetten voor de vernieuwing van de wedstrijdsport. Dat vernieuwen van de wedstrijdsport gebeurt op verzoek van de ruiters, onze leden. Het flexibeler maken van de startpassen in de springsport is de eerste grote stap. Dat gaat ruiters echt veel meer gebruikersgemak opleveren. Bovendien zal het in veel gevallen voordeliger zijn omdat ruiters zelf veel meer kunnen sturen.” Uiteraard zullen alle betrokken partijen later nog uitgebreid worden geïnformeerd over de veranderingen.

In het verlengde van bovenstaande bespiegelingen werd de begroting van 2022 gepresenteerd en na een toelichting door Jacques van der Harst namens de financiële commissie goedgekeurd. Bijbehorende tarievenlijsten zullen binnenkort op de KNHS website worden gepubliceerd.

Naast goedkeuring van de begroting werd ook het besluit genomen om een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingsbesturen af te sluiten. Verenigingen worden hiermee per 1 januari 2022 collectief verzekerd tegen bestuurdersaansprakelijkheid. Het voordeel van dit collectief is dat op deze manier verenigingsbestuurders samen een hele goede dekking  krijgen tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Dit wordt verwerkt in de verenigingscontributie.

Bestuur- en commissies
Aan het einde van de vergadering was er ook aandacht voor de nodige bestuurszaken. Voorzitter Cees Roozemond stond stil bij het naderende vertrek van zeer gewaardeerd collega bestuurslid Hidde Frankena uit het KNHS bestuur en een mogelijke opvolger. Daarnaast gaf Roozemond aan dat het bestuur denkt over het eventueel invullen van een extra bestuurszetel voor de portefeuille recreatie en sprak hij grote complimenten uit aan de jeugdbestuursleden Thomas Bosman en Carmen Norder. Beide hebben een zeer constructieve invulling gegeven aan hun taak en er voor gezorgd dat het concept ‘Geef de jeugd een stem’ ook op bestuurlijk niveau behouden blijft.  De volgende bijeenkomst van de KNHS Ledenraad vindt plaats in februari 2022.

 

 

Categorie: Ledenraad

Ander Nieuws

 • KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
  KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
 • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
  KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
 • Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd
  Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd