­ KNHS Ledenraad stemt in met begroting, Jaarplan 2023 en Licentiereglement officials - KNHS

KNHS Ledenraad stemt in met begroting, Jaarplan 2023 en Licentiereglement officials

Geplaatst op 14 november 2022

Ermelo (KNHS) – Op donderdag 10 november jl. kwam de KNHS Ledenraad voor de 85st keer in haar bestaan bijeen. Belangrijkste agendapunten tijdens deze speciale editie waren het KNHS Jaarplan van 2023, de begroting en het licentiereglement voor officials 2023-2025

Voor leden was het mogelijk om de vergadering fysiek of online als toehoorder bij te wonen. Een klein aantal heeft hiervan gebruik gemaakt.

Voorzitter Cees Roozemond opende zoals gebruikelijk de vergadering met de nodige formaliteiten en het doornemen van de notulen van de vorige bijeenkomst in juni. Deze notulen werden geaccordeerd. Speciaal welkom was er ook voor het nieuwe Ledenraadslid uit Noord Brabant Frits Beenhakker. Hij is de opvolger van de met een KNHS Gouden Speld gedecoreerde Jacques van der Harst.

Jaarplan 2023
Patrice Assendelft, de recent aangestelde Algemeen directeur van de KNHS, nam de vergadering mee in zijn eerste maanden bij de KNHS. Assendelft heeft een warm welkom ervaren bij zijn start en veel goede indrukken opgedaan bij het ‘rondje door het land’ dat hij heeft gemaakt. “Aan de ene kant is alles nieuw, maar veel is ook hetzelfde als directeur van een vereniging. Voor de toekomst is het belangrijk dat we binnen de sector samen optrekken. We moeten zichtbaarder worden voor de buitenwereld en onze visie en kernwaarden naar buiten uitdragen.”
Ook de samenwerking met FNRS en KWPN stemt Assendelft enthousiast. “Natuurlijk zijn er verschillen, maar we willen alle drie gezamenlijk optrekken en meer activiteiten creëren op het Nationaal Hippisch Centrum.” 

Assendelft gaf de leden van de KNHS Ledenraad ook een nadere toelichting op het eerder toegestuurde Jaarplan 2023. “Het is een professioneel samengesteld jaarplan en het geeft goed weer waar we allemaal mee bezig zijn. Paardenwelzijn en het promoten van de paardensport en het positief beïnvloeden van de publieke opinie zijn onder meer speerpunten. Op het gebied van paardenwelzijn zullen we als KNHS onze leidersrol moeten pakken. We moeten de maatschappelijke waarde van het paard en de unieke band tussen paard en mens laten zien aan de buitenwereld.”
Ook de plannen rond de viering van 100 jaar georganiseerde paardensport in 2023 komen aan bod in het Jaarplan.
De ontwikkeling van een geheel vernieuwd KNHS.nl kan ook op enthousiasme rekenen. De planning is dat de oplevering hiervan in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt.
Een aantal Ledenraadsleden had al input geleverd op het Jaarplan 2023 en het werd nu zonder verdere discussie geaccordeerd. 

Financiën
Penningmeester Jan Sonneveld gaf de vergadering een korte toelichting voor hij het woord gaf aan Financieel directeur Theo van der Meulen. Van der Meulen gaf een outlook over 2022. De begroting voor dit jaar is gemaakt in ‘Coronatijd’ waardoor veel componenten moeilijk in te schatten waren. Van der Meulen had gelukkig veel positief nieuws. Hij kon melden dat het aantal lidmaatschappen over de laatste drie jaar stabiel is. Ook het aantal startpassen blijft stabiel en is iets hoger dan ingeschat. Wel is het aantal verwerkte starts wat gedaald, maar het aantal wedstrijden blijft redelijk constant.

De pilot van het springabonnement heeft tot nu toe 1000 abonnementen opgeleverd en dat stemt tot tevredenheid. Deze pilot loopt nog door tot en met april 2023. Voor het invoeren van dit systeem voor de dressuur is het nu nog te vroeg. De aantallen die daarmee gemoeid zijn, zijn vele malen hoger en dat stuit op teveel praktische problemen.
Slotconclusie was dat het jaar 2022, zoals het nu lijkt, met een licht positief resultaat afgesloten kan worden.

Voor 2023 is het met de huidige enorme inflatie onvermijdelijk dat er ook bij de KNHS een prijsstijging wordt doorgevoerd. Met een tariefsverhoging van 5% is men er gelukkig wel in geslaagd ruim onder het huidige landelijke inflatiecijfer, dat rond de 10% ligt, te blijven. In de begroting van 2023 wordt gerekend op een klein positief resultaat.
Vanuit de Financiële Commissie werd aangegeven dat er in de begroting van 2023 de nodige uitdagingen zitten. Zowel aan de kant van de baten als de lasten zijn er onzekerheden en risico’s. Met de opmerking dat er een extra attentiepunt gegeven wordt aan de personeelskosten adviseerde de Financiële Commissie positief over de begroting.  
Met een woord van dank door voorzitter Roozemond werd de begroting van 2023 en de bijbehorende tarievenlijst vervolgens vlot goedgekeurd en er werd officieel decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid aan het bestuur.

Vernieuwd licentiereglement officials

Bestuurslid Aukje Kroondijk gaf een toelichting op het vernieuwde licentiereglement voor officials dat in 2023 in werking treedt en in principe tot en met 2025 loopt. Dit licentiereglement is mede opgesteld door het Dressuurforum en zowel door het Dressuurforum als het KNHS-bestuur goedgekeurd.
Paardenwelzijn en het “goede paardrijden” zijn belangrijke KNHS-speerpunten en beter geborgd in dit licentiereglement.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De loopduur wordt verlengd van 2 naar 3 jaar, in de praktijk vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025;
 • De functie van toezichthouder is toegevoegd;
 • De ponymeter krijgt ook een verplichting om een aantal keren in functie te zijn;
 • Voor dressuurjuryleden wordt het nu een verplichting om een aantal keren toezicht te houden. Feitelijk wordt dit nu gelijk getrokken met de taken van springjuryleden en is het een goede stap om paardenwelzijn ook op het voorterrein verder te borgen;
 • Toegevoegd is de mogelijkheid om afscheid kunnen nemen van officials. Uiteraard alleen met een zorgvuldige procedure.

Bij eventing wordt eveneens toezicht gehouden op het voorterrein bij dressuur en springen. In de cross ligt deze taak bij de hindernisrechters die situaties doorgeven aan de aanwezige Federatievertegenwoordiger die er eventueel rapport van opmaakt waarop door de afdeling Handhaving, indien noodzakelijk, wordt geacteerd. Voor de overige disciplines hebben de wijzigingen geen effect.

Na een korte discussie werd het licentiereglement goedgekeurd. Met het invoeren van een vernieuwd reglement is het uiteraard goed mogelijk dat er op basis van praktijkervaring later nog aanpassingen gedaan worden, deze zullen dan met de Ledenraad besproken worden. Nu ook de Ledenraad heeft ingestemd met het vernieuwde licentiereglement zal dit verder breed worden gecommuniceerd met officials, wedstrijdorganisaties en leden.


Na een korte rondvraag werd de 85ste  vergadering van de KNHS Ledenraad gesloten.

Ander Nieuws

 • Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
  Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
 • Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program
  Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program
 • Inschrijving Bixie&Friends dag opent 3 april
  Inschrijving Bixie&Friends dag opent 3 april