­ KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021 - KNHS

KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021

Geplaatst op 17 juni 2022

ERMELO (KNHS) – De KNHS Ledenraad heeft ingestemd met het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening van 2021. Dit gebeurde op donderdag 16 juni tijdens de 84ste Algemene Ledenvergadering.

Zoals gebruikelijk opende voorzitter Cees Roozemond de vergadering met een welkom en verschillende huishoudelijke mededelingen. Een speciaal welkom voor Lisette Peeters, zij volgt Nienke de Wolff op, namens de discipline voltige, voor Marieke de Pundert-Ponzo Dieu, de nieuwe voorzitter van KNHS-regio Zeeland, zij volgt Petra Broeksema-Minderhoud op en een speciaal welkom voor Justus Valk, hij vertegenwoordigt de discipline eventing en volgt Pauline Oudijk op.

Daarna feliciteerde de voorzitter Ledenraadslid Bram Chardon met het behalen van zijn coach 5 opleiding en de afwezige Merel Blom met haar huwelijk. Voormalig ledenraadslid Fenna Elzinga is bestuurslid geworden bij de FNRS. De voorzitter gaf aan het plezierig te vinden om langs deze weg samen te blijven werken.

Het is de laatste Ledenraadsvergadering van algemeen directeur Theo Fledderus en jeugd bestuurslid Thomas Bosman. Er zal op een later moment op passende wijze afscheid van hen genomen worden.

Na deze start werden de notulen van de vergadering van februari ‘22 vlot geaccordeerd. Een verslag van de Ledenraadsbijeenkomst van februari is hier te lezen.

Voortgangsrapportage
Directeur Theo Fledderus presenteerde een duidelijke voortgangsrapportage. Hierin kwam onder andere naar voren dat de Nederlandse Loterij voor de komende 10 jaar de hoofdsponsor van de KNHS in de vier TeamNL disciplines Dressuur, Springen, Eventing en Paradressuur is en dat WVM naast de NLO hoofdsponsor wordt van TeamNL Paradressuur. Het contract met kledingsponsor Horka is voor vier jaar verlengd en Eskadron is de nieuwe sponsor van de TeamNL sjabrakken.

Het partnership tussen de KNHS en FNRS krijgt een verdere verdieping en de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur van de KNHS is in volle gang.

De algemene voorjaarsledenvergaderingen van alle KNHS Regio’s hebben plaatsgevonden en er werd kort gepresenteerd wat de overkoepelende thema’s waren. In alle KNHS Regio’s is men enthousiast over onder andere het springsportabonnement, de verlaagde instap in het springen, de nieuwe dressuurproeven, de opleiding toezichthouder voor "niet-officials" en dat de Hippiade op zandbodems wordt verreden. Aandachtspunten zijn de performance van Mijn KNHS en het concoursprogramma, dat de rijstijl niet meer verplicht is in de klasse B, het bereiken van de achterban en de stikstofperikelen. 

Het plan van aanpak paardenwelzijn voor de komende twee jaar is gereed en dit werd op hoofdlijnen gepresenteerd. Belangrijk onderdeel hiervan is dat we in gesprek gaan met elkaar en diverse groepen binnen de sector over wat paardenwelzijn en paardvriendelijk paardrijden inhoudt en hier met elkaar consensus over krijgen. Vervolgens moeten we dit eenduidig naar elkaar, naar onze achterban en naar de maatschappij op positieve wijze communiceren. Voorlichting en kennisoverdracht zijn hierbij belangrijke onderdelen. Het aanscherpen van handhaving en het inzetten op wetenschappelijk onderzoek maken daarnaast deel uit van het plan van aanpak.

Ook een update over de vernieuwing van de wedstrijdsport kwam aan bod, waarbij extra aandacht was voor het wegnemen van de onduidelijkheid in het veld over de wijzigingen in het springreglement. Handhaving met betrekking tot paardenwelzijn wordt steeds belangrijker en vanuit de KNHS wordt hier de komende jaren actief op ingezet.

Er werd een update gegeven over het project digitale strategie waarbij het de verwachting is dat er dit jaar een nieuwe website voor knhs.nl komt en dat er een begin wordt gemaakt met het maken van nieuwe ontwerpen voor Mijn KNHS. Ook de ICT moet de komende jaren vernieuwd worden.

Jaarverslag
Voorzitter Cees Roozemond presenteerde in vlotte bewoording het KNHS Jaarverslag 2021. Deze werd unaniem goedgekeurd en is binnenkort te downloaden op knhs.nl.

Jaarrekening
KNHS-penningmeester Jan Sonneveld werd tijdens de laatst gehouden Ledenraad benoemd in deze bestuursfunctie. Hij had deze vergadering direct een belangrijke taak met het toelichten van de Jaarrekening van 2021. Voorafgaand aan de vergadering hadden de leden van de Ledenraad in een vragenuur al de mogelijkheid gehad om zich verder te laten informeren over de gepresenteerde jaarreking. De KNHS sluit, na het verlies in 2020 van -1,1 miljoen euro in 2020, 2021 af met een positief resultaat van 2,4 miljoen euro. Dit resultaat wordt sterk positief beïnvloed door de eenmalige effecten van de coronapandemie en de overheidsbijdrage die de KNHS als gevolg daarvan heeft ontvangen. Dit resultaat is dus niet structureel maar éénmalig. Voor de komende jaren zal een dergelijk positief resultaat niet behaald worden. Financieel directeur Theo van der Meulen nam de Ledenraad vervolgens mee in een uitgebreide presentatie over de jaarrekening en de behaalde financiële resultaten. Hierbij gaf hij aan dat het genormaliseerde resultaat, dus zonder de ontvangen overheidssteun, 80K positief is. Aangevuld met de onzekerheid over de uitzonderlijk hoge inflatie zal dit impact hebben op de toekomstige begroting van de KNHS.

Aan de Ledenraad werd toestemming gevraagd om 1,3 miljoen van het resultaat te bestemmen voor de verdere flexibilisering en vernieuwing van de wedstrijdsport en de vernieuwing van de ICT en Mijn KNHS. De overige 1,1 miljoen van het resultaat compenseert het verlies van 1,1 miljoen uit 2020 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

De heer Perry Bogaard gaf een korte toelichting op de jaarrekening. Hij gaf een aantal aanbevelingen waarop de penningmeester Jan Sonneveld toezegde pro-actief de Ledenraad te informeren over de voortgang op deze aanbevelingen. Bogaard gaf de Ledenraad het advies hierin hun rol ook goed te blijven oppakken. Vervolgens gaf hij, namens de Financiële Commissie, de Ledenraad het advies in te stemmen met de Jaarrekening van 2021. Jacques van der Harst, voorzitter van de KNHS-regio Noord-Brabant, pleitte ervoor dat de Ledenraad betrokken wordt bij toekomstige besluitvorming over bestemmingsreserves. De Ledenraad stemde vervolgens unaniem in met de gepresenteerde jaarrekening en bestemmingsreserve.

Tuchtcollege
Aan het einde van de vergadering stond de herbenoeming van de voorzitter van het Tuchtcollege op de agenda. Mr. R.I.V. Scherpenhuijsen Rom (Reggie), heeft haar eerste termijn van drie jaar er op zitten en heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Een herbenoeming die door bestuur en Ledenraad vlot en graag werd bekrachtigd. 

Rondvraag en sluiting
Tijdens de rondvraag werden enkele vragen gesteld waaronder het verzoek om in de toekomst de ledenraadsvergadering ook weer online toegankelijk te maken. Op deze manier is er mogelijk meer publiek in de gelegenheid om de ledenraadsvergadering bij te wonen. Iets wat zowel de Ledenraad als het Bestuur van harte toejuicht.

 

 

 

Categorie: ledenraad

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
    KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
  • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
    KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
  • Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd
    Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd