­ Verslag springforum 27 juni 2022 - KNHS

Verslag springforum 27 juni 2022

Geplaatst op 20 juli 2022 in Springen en KNHS

Op 27 juni kwam het springforum voor de derde keer in 2022 bijeen. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Samenstelling Springforum
Het springforum neemt afscheid van Lou Linders als afgevaardigde van de regio Limburg. Lou wordt opgevolgd door Angelique Dohms. De KNHS en het springforum bedanken Lou voor zijn bijdrage en inzet!

Wedstrijdreglement Springen

Rijden op rijstijl

Huidige situatie:
Ten aanzien van het rijden op rijstijl is er voor gekozen om dit voor het eerste parcours te verplichten voor: 

 • A- en B-pony’s t/m 0.60
 • C-, D- en E-pony’s t/m 0.70
 • Paarden t/m 1.05

Evaluatie
Voor de opleiding van combinaties hecht het springforum veel waarde aan het rijden op rijstijl.

Met de aangebrachte wijzigingen in het wedstrijdreglement springen was de gedachte dat door het verlagen van de instap naar 0.30 voor alle categorieën, nieuwe combinaties op een lager niveau instromen en daarmee ook eerst op rijstijl rijden. Echter de combinaties met een pony categorie D of E kunnen in de nieuwe situatie de stijlrubrieken omzeilen als ze dat zouden willen. Dit omdat de combinaties met een pony cat. D direct op 0.80 en de combinaties met een pony cat. E direct op 0.90 mogen instromen. Het springforum acht dit niet wenselijk en heeft om die reden ook geadviseerd in ieder geval tijdens de selecties, Regio kampioenschappen en de KNHS kampioenschappen de klasse 0.80 cat. D/E op rijstijl uit te schrijven. De gekozen uitschrijving voor de selecties en kampioenschapen zorgde in sommige regio’s voor verwarring, omdat niet in alle regio’s selecties worden verreden en combinaties op het kampioenschap op rijstijl moesten rijden terwijl zij op de reguliere wedstrijden in de betreffende regio’s veelal op tijd reden.   

Overweging
Gezien de waarde die wordt gehecht aan het rijden op rijstijl en om meer duidelijkheid te creëren wordt op dit moment een voorstel uitgewerkt om de reglementen ten aanzien van het rijden op rijstijl zodanig aan te passen dat alle nieuw instromende combinaties in de springsport eerst op stijl rijden alvorens zij doorstromen naar een hoger niveau. (E.e.a. m.u.v. de combinaties waarbij ruiter en pony al een hogere kwalificatie hebben en conform de inschalingstabel in een hogere klasse mogen/moeten instromen.) 

In de septembervergadering zal dit voorstel verder worden doorgesproken waarnaar het voor advies en ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de verschillende gremia. Eventuele definitieve besluitvorming zal per 1 april 2023 worden ingevoerd.

In de tussentijd wil het springforum wedstrijdorganisaties erop attenderen dat buiten de hoogtes waarbij het eerste parcours verplicht op rijstijl moet worden verreden, het hun vrij staat om ook andere hoogtes op rijstijl te laten verrijden.  

 

Algemeen Wedstrijdreglement

Handicapregeling

Evaluatie
Door het uitbreiden van de klassen en het verlagen van de instap voor alle categorieën worden de meeste rubrieken op een wedstrijd kleiner. Met name bij de ponywedstrijden brengt dit voor een wedstrijdorganisatie extra kosten met zich mee waardoor men geneigd is niet alle klassen of niet alle klassen voor alle categorieën uit te schrijven. Als springforum zouden we graag zien dat op de wedstrijden een passend aanbod is voor iedere wedstrijdruiter en voor elk niveau.

Overweging
Om ervoor te zorgen dat het voor wedstrijdorganisaties haalbaar is om zoveel mogelijk klassen voor alle pony categorieën uit te kunnen schrijven en daarmee voor de wedstrijdruiters een zo breed mogelijk wedstrijdaanbod te creëren, overweegt het springforum om de regels m.b.t. het samenvoegen en het in handicap laten verrijden voor de pony’s te herzien. Het springforum overweegt om de reglementering over het in handicap laten verrijden van een rubriek met een naastgelegen klasse/tussenhoogte gelijk te trekken met de regelgeving voor de paarden en dit toe te staan bij minder dan acht deelnemende combinaties i.p.v. vier. Daarnaast wil het springforum de mogelijkheden voor samenvoegen van de pony categorieën iets verduidelijken waardoor deze niet meer afhankelijk zijn van de deelname op de dag zelf.

Het springforum is er voorstander van om bovengenoemde wijziging door te voeren per 1 oktober 2022. E.e.a. wordt nu verder uitgewerkt en zal ter advies en voor besluitvorming worden voorgelegd aan de verschillende gremia. Zodra de definitieve besluitvorming plaatsvind zal deze worden gepubliceerd en worden gecommuniceerd.

Overig

Verder kwam uit de evaluatie dat ondanks de verschillende publicaties op de KNHS-website, Social Media en in de nieuwsbrieven, de mailingen, de gepubliceerde video over de reglementswijzigingen, de vragenuurtjes enz. er bij de wedstrijdorganisaties en deelnemers toch nog veel onduidelijkheden waren over de invoering van de vernieuwingen. Als KNHS en springforum zullen we ons uiterste best blijven doen om de onduidelijkheden die er nog zijn weg te nemen. Op de KNHS-website is onder de discipline springen een aparte webpagina aangemaakt met daarop alle wijzigingen in het springen.

Hier staat ook de video waarin we de wijzigingen uitleggen en een overzicht met veel gestelde vragen die we blijven vernieuwen naar gelang de vragen die we binnenkrijgen.

Evaluatie Pilot Meetmomenten
Het springforum heeft besloten om de pilot meetmomenten in het springen te stoppen. Buiten de coronaperiode om blijkt in het springen geen behoefte te zijn aan deze sportvorm.

Onderwerpen wijzigingsvoorstellen 2023
Tijdens de vergadering zijn naast de wijzigingsvoorstellen die voortkwamen uit de evaluatie ook een aantal andere onderwerpen ter discussie gesteld voor eventuele reglementswijzigingen per 1 april 2023. Hieronder in het kort de onderwerpen die besproken zijn:

 • Uitsluiting in het parcours bij 20 hindernisfouten
 • Minimale afmeting wedstrijdring lagere klassen
 • Leeftijd deelnemer aan springwedstrijden paarden
 • Verblijfsklassen pony’s
 • Startbewijs voor beginnende wedstrijdruiters

Bovengenoemde onderwerpen worden verder uitgewerkt en zullen tevens in de vergadering van september worden besproken.

Opleidingen
In september zal gestart worden met het opleiden van nieuwe parcoursbouwers springen 1.50. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om in het voorjaar 2023 een nieuwe groep nationale juryleden te gaan opleiden.

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 12 september 2022. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de evaluatie en voorstellen voor reglementswijzigingen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Ander Nieuws

 • Overtuigende winnaars in KNHS Topsport Jeugdcompetitie
  Overtuigende winnaars in KNHS Topsport Jeugdcompetitie
 • NHC oefendressuur, oefenspringen en buitenrit
  NHC oefendressuur, oefenspringen en buitenrit
 • Hippiade 2023: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online
  Hippiade 2023: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online