­ Veelgestelde vragen over de reglementswijzigingen springen 2022 - KNHS

Veelgestelde vragen over de reglementswijzigingen springen 2022

 • Vernieuwing wedstrijdsport springen

  • Waarom deze reglementswijzigingen? 

   Het doel is om beter aan te sluiten bij de wensen van de springruiters en wedstrijdorganisaties. Hiervoor willen we het deelnemen aan wedstrijden flexibeler en makkelijker maken met meer keuze en een passend aanbod voor iedere wedstrijdruiter en voor elk niveau.

  • Wat zijn de veranderingen? 

   Klassenindeling

   De naamgeving van klassen wordt aangepast naar hoogtes De klasse-aanduidingen Impuls, BB, B, L, M, Z en ZZ worden vervangen door 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 0.90, 1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, 1.30, 1.35, 1.40, 1.45 en 1.50.

   Instap van de springsport wordt verlaagd naar 30 cm voor alle categorieën.

   Er worden tussenhoogtes 1.05 m, 1.15 m en 1.25 m toegevoegd. (Als extra mogelijkheid voor wedstrijdorganisaties en deelnemers, maar niet als verplichting.)           

   Het 1.45 m wordt toegevoegd als extra klasse. (Niet als tussenhoogte.)

   De klassen/ hoogtes voor A en B pony’s worden gelijk getrokken. Dit betekent dat er een extra klasse/ hoogte 0.70 m voor de A pony’s bij komt.

   De klassen/ hoogtes voor D en E pony’s worden gelijk getrokken. Dit betekent dat er een extra tussenhoogte 1.25 m en klasse 1.30 m toegevoegd wordt voor de D pony’s.

   Het wijzigen van de naamgeving van de klassen naar hoogtes heeft gevolgen voor de minimale leeftijd waarop pony’s en paarden in een klasse mogen deelnemen:

   Klik op de afbeelding om een grotere variant te bekijken. 

   Deelname, uitslagen en winstpunten

   Door de uitbreiding van het aantal klassen en tussenhoogtes wordt het per 1 april 2022 mogelijk om de volgende klassen/ tussenhoogtes op een wedstrijd uit te schrijven:

    Klik op de afbeelding om een grotere variant te bekijken. 

   Deelname aan springwedstrijden met pony’s wordt toegestaan vanaf de dag waarop men 7 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin men 18 jaar wordt ongeacht de categorie van de pony.

   Een deelnemer, die voor het eerst aan een springrubriek bij de pony’s vanaf 0.40 en bij de paarden vanaf 0.80 deelneemt, moet ooit minimaal een winstpunt behaald hebben in de klasse B dressuur of in het springen 0.30 pony’s of 0.70 paarden

   In alle klassen worden de starts (deelname) geregistreerd.

   Registratie van de uitslagen vindt plaats in alle klassen van de rubrieken/ parcourssoorten welke in aanmerking komen voor winstpunten.

   Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin men deelneemt conform art. 253. Voor de tussenhoogtes geldt de startgerechtigdheid als volgt

   Voor rubrieken 1.05 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.00

   Voor rubrieken 1.15 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.10

   Voor rubrieken 1.25 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.20

   De behaalde resultaten worden geregistreerd in de klasse waarin deze zijn behaald met uitzondering van;

   Rubrieken 1.05 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.00

   Rubrieken 1.15 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.10

   Rubrieken 1.25 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.20

   Winstpunten worden in alle verblijfsklassen bijgehouden tot een maximum van 40 winstpunten per hoogte.

   Promotieregeling / Winstpuntenregeling

   Promotieregeling

   De promotieregeling blijft zoals hij is. Promotie naar een hogere klasse mag na het behalen van 10 winstpunten en is verplicht bij het behalen van 40 winstpunten. (M.u.v. hetgeen beschreven in art. 253 lid 2.)

   De verlaagde instapklasse(n) per categorie zijn niet verplicht en versnelde promotie in deze klasse(n) is mogelijk conform de inschalingstabel.

   Promoveren naar een hogere klasse is voor deelnemers met maximaal 2 actieve startpassen in de discipline springen niet meer verplicht

   Winstpuntenregeling

   De winstpuntenregeling blijft zoals hij is.

   In de klassen pony’s t/m 0.60 Cat AB, t/m 0.70 Cat C/D/E en bij de paarden t/m 1.05 kunnen alleen winstpunten worden behaald indien gereden wordt volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden.

   Parcoursen en toegestane tijd

   Bij rijstijlwedstrijden conform art. 280 is de snelheid zowel outdoor als indoor 300m per minuut.

   T/m 0.60 Cat AB en t/m 0.70 Cat C/D/E voor pony’s en t/m 1.05 voor paarden wordt het eerste parcours altijd verreden volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden. Indien een wedstrijdorganisatie een tweede parcours wil laten verrijden dan is de parcourssoort voor het tweede parcours vrij, maar alleen voor winstpunten als deze volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden wordt verreden.

   T/m de klasse 0.70 geen combinatiesprongen in het parcours.

   Vanaf de klasse 0.80 een dubbelsprong toevoegen aan het parcours.

   Vanaf de klasse 1.10 pony’s een tweede combinatiesprong toevoegen aan het parcours.

   Vanaf de klasse 1.10 paarden een tweede dubbelsprong toevoegen aan het parcours.

   Vanaf de klasse 1.20 paarden mag in plaats van twee dubbelsprongen één dubbelsprong en één driesprong in het parcours worden opgenomen.

   Uitsluiting bij de derde weigering is van toepassing voor de klassen t/m 1.15.

   Uitsluiting bij de tweede weigering is van toepassing voor de klassen 1.20 en hoger.

   Harnachement en Hulpmiddelen

   In de klassen t/m 1.25 voor paarden en de klassen t/m 1.05 voor pony’s geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen zoals omschreven en opgenomen in de KNHS harnachementgids op de website van de KNHS. In de klassen vanaf 1.30 en hoger voor paarden, de klassen 1.10 en hoger voor pony’s en wanneer in de klasse 1.20 voor paarden HC wordt gestart geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen conform het bepaalde in het FEI-reglement springen.

    

  • Vanaf welke leeftijd mag een ruiter/ amazone deelnemen aan springwedstrijden?

   Deelname aan springwedstrijden met pony’s wordt toegestaan vanaf de dag waarop men 7 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin men 18 jaar wordt ongeacht de categorie van de pony.

   Aan springwedstrijden met paarden mag worden deelgenomen indien in het lopende kalenderjaar de 12- jarige leeftijd wordt bereikt.

  • Vanaf welke leeftijd mag een paard/ pony deelnemen aan springwedstrijden?

   In onderstaande tabel staat per hoogte aangegeven aan welke leeftijd het paard/ de pony minimaal moet voldoen om te kunnen deelnemen.

  • Zijn er naast leeftijd van paard en ruiter nog meer eisen waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen aan een springrubriek?

   Ja, een deelnemer die voor het eerst aan een springrubriek bij de pony’s vanaf 0.40 en bij de paarden vanaf 0.80m deelneemt, dient in enige combinatie een dressuurklassering - minimaal B + 1 - te hebben behaald of in enige combinatie een winstpunt in de 0.30 bij de pony’s of 0.70 bij de paarden.

    

  • In welke klassen kan een bestaande combinatie vanaf 1 april 2022 uitkomen?

   Bestaande combinaties blijven in dezelfde klasse/hoogte voor winstpunten rijden als waarin ze op dat moment rijden (De gemeenschappelijk hoogste klasse en een klasse lager conform art. 253). Deze klassen krijgen alleen de naam van de hoogte. Hieronder een tabel om een beeld te geven van de hoogte die bij de huidige klassen benaming hoort.

    

   Klasse

   Cat. A

   Cat. B

   Cat. C

   Cat. D

   Cat. E

   Paarden

   B

   0.50

   0.60

   0.70

   0.80

   0.90

   1.00

   L

   0.60

   0.70

   0.80

   0.90

   1.00

   1.10

   M

   n.v.t.

   n.v.t.

   0.90

   1.00

   1.10

   1.20

   Z

   n.v.t.

   n.v.t.

   1.00

   1.10

   1.20

   1.30

   ZZ

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   1.20

   1.30

   1.35

   1.40

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   1.40

   1.50

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   1.50

   Vb.: De klasse B cat. D heet in de nieuwe situatie klasse 0.80

  • In welke klassen kan een nieuwe combinatie vanaf 1 april 2022 uitkomen?

   Nieuwe combinaties worden ingeschaald volgens de inschalingstabel. In deze tabel staat exact aangegeven in welke klasse(n) een nieuwe combinatie mag gaan deelnemen. De tabel kun je vinden als bijlage op deze pagina.

    

  • De instap wordt verlaagd naar 30 cm, is dit zowel bij de wedstrijden voor pony’s als paarden?

   Ja, voor zowel pony’s als paarden is het toegestaan om deel te nemen vanaf 30 cm. De verlaagde instapklasse(n) per categorie zijn niet verplicht en versnelde promotie in deze klasse(n) is mogelijk, zie hiervoor de inschalingstabel.

  • Wat zijn de verlaagde instapklassen per categorie?

   De klassen in onderstaande tabel met een * zijn de verlaagde instapklassen per categorie

  • Kun je in de nieuwe instaprubrieken ook winstpunten behalen?

   Ja dat kan. Een combinatie mag daarbij geregistreerd staan in twee naast gelegen klassen. De winstpunten worden geregistreerd tot een maximum van 40 winstpunten. Er is geen verplichting tot promotie.

  • Als een nieuwe combinatie bij de paarden is ingestapt op 30 cm, mag deze combinatie dan versneld promoveren?

   Ja, versneld promoveren is toegestaan naar de klasse waarin je conform de inschalingstabel mag starten, zie onderstaand voorbeeld.

   Vb.:

   Ruiter heeft nog geen stand en paard heeft nog geen stand dan mag de combinatie conform de inschalingstabel (*) instappen in de klasse 0.30 t/m 1.00.

   Een combinatie mag daarbij geregistreerd staan in twee naast gelegen klassen. Als een combinatie er voor kiest om in te stappen in het 0.30 dan mag de combinatie doormiddel van een tussenstap(pen) of in één keer doorstromen naar de 1.00. Hierbij blijft steeds overeind dat een combinatie in twee naast gelegen klassen geregistreerd mag staan. Zodra de combinatie er voor kiest om bijvoorbeeld in de klasse 1.00 te gaan starten dan mag deze combinatie enkel nog in de 0.90 en 1.00 deelnemen voor het klassement en de prijzen. Starten in een lagere klasse is dan enkel mogelijk HC.

    

   (*) Inschalingstabel

   Springen Paarden

   Ruiter

   Paard

   Klasse

   - t/m 1.00

   - t/m 1.50

   0.30 t/m 1.00

  • Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin met deelneemt. Welke startgerechtigdheidseisen worden er gesteld aan de tussen hoogtes (1.05, 1.15, 1.25)?

   Voor rubrieken 1.05 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.00

   Voor rubrieken 1.15 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse  1.10

   Voor rubrieken 1.25 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.20

  • In welke klassen worden de behaalde resultaten in de tussenhoogtes weggeschreven?

   De behaalde resultaten in de rubrieken 1.05 worden weggeschreven in de klasse 1.00.

   De behaalde resultaten in de rubrieken 1.15 worden weggeschreven in de klasse 1.10.

   De behaalde resultaten in de rubrieken 1.25 worden weggeschreven in de klasse 1.20.

  • Moet je als combinatie verplicht in de tussenhoogtes (1.05, 1.15, 1.25) starten om naar een hogere klasse te promoveren?

   Nee, de tussenhoogtes worden toegevoegd als extra mogelijkheid voor wedstrijdorganisaties en deelnemers, maar niet als verplichte klassen om te doorlopen.

  • Wordt het 1.45 toegevoegd als extra klasse die doorlopen moet worden alvorens 1.50 kan worden gestart?

   Ja, om 1.50 te kunnen starten dien je eerste de klasse 1.45m te doorlopen. Je mag promoveren naar het 1.50 bij het behalen van minimaal 10 winstpunten.

  • Waarom worden de klassen/hoogtes voor A en B pony’s gelijk getrokken?

   Het gelijk trekken van de klassen voor A en B pony’s geeft meer flexibiliteit en brengt eenvoud in de klassen.

  • Waarom worden de klassen/hoogtes voor D en E pony’s gelijk getrokken?

   Het toevoegen van een extra tussenhoogte 1.25 m en klasse 1.30 m voor de combinaties met een D pony zorgt voor een betere aansluiting bij de FEI.

  • Vanaf 1 april 2022 worden alle starts in alle klassen geregistreerd, betekent dit dat je voor alle klassen een startpas nodig hebt?

   Ja, voor deelname is het bij alle klassen noodzakelijk om een actieve startpas te hebben. Naast de startpas waarmee je kan deelnemen in de disciplines dressuur, springen en eventing is het ook mogelijk om een springabonnement met maandelijks opzegbare startpas aan te vragen enkel voor het springen.

  • Registratie van de uitslagen vindt plaats in alle klassen van de rubrieken/parcourssoorten welke in aanmerking komen voor winstpunten/promotie. Welke rubrieken/parcourssoorten komen er in aanmerking voor winstpunten/promotie?

   Alle klassieke wedstrijden (art. 261), twee-fasen (art. 274.5.c of 274.5.f)  en rijstijlwedstrijden (art. 280), met of zonder barrage, verreden volgens tabel A komen in aanmerking voor winstpunten/ promotie, tenzij de wedstrijdorganisatie in zijn vraagprogramma nadrukkelijk bij de rubriek heeft aangemerkt dat de rubriek niet voor winstpunten/ promotie is.

  •   Ik heb 2 actieve startpassen moet ik dan verplicht promoveren naar een hogere klasse als ik mijn winstpunten in een klasse heb volgereden?

   Nee, promoveren naar een hogere klasse is voor deelnemers met maximaal 2 actieve startpassen in de discipline springen niet meer verplicht.

  • Welke rubrieken worden er uitgeschreven op de KNHS kampioenschappen?

   Door de vernieuwingen in de springsport vanaf 1 april 2022 zijn de kampioenschapsrubrieken voor het springen uitgebreid. Hieronder een overzicht van de rubrieken die tijdens de Hippiade springen 2022 zullen worden uitgeschreven:

     

   Paarden 

     

   Pony's  

     

     

     

   Cat A/B 

   Cat C 

   Cat D/E 

   Springen 0.50 

    

    

    

   Springen 0.60 

    

    

    

   Springen 0.70 

    

    

   Springen 0.80 

    

    

   Springen 0.90 

    

    

   Springen 1.00 

    

   Springen 1.10 

    

    

   Springen 1.20 

    

    

   Springen 1.30 

    

    

   Springen 1.35 

    

    

    

   Springen 1.40 

    

    

    

    

  • Waar vind ik welk harnachement en welke hulpmiddelen zijn toegestaan per klasse?

   In de klassen t/m 1.25 voor paarden en de klassen t/m 1.05 voor pony’s geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen zoals omschreven en opgenomen in de KNHS harnachementgids op de website van de KNHS. In de klassen vanaf 1.30 en hoger voor paarden, de klassen 1.10 en hoger voor pony’s en wanneer in de klasse 1.20/1.25 voor paarden, 1.00/1.05 voor pony's HC wordt gestart geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen conform het bepaalde in het FEI-reglement springen.

  • Klopt het dat ik in de parcoursen t/m 0.70 geen combinatiesprongen meer in het parcours staan?  

   Ja dat klopt, t/m 0.70 zitten er geen combinatiesprongen in het parcours. De reden voor het vereenvoudigen van de parcoursen is om de moeilijkheidsgraad van het parcours beter te laten aansluiten bij het niveau.

  • Waarom wordt bij rijstijlwedstrijden conform art. 280 de snelheid zowel outdoor als indoor teruggebracht naar 300m per minuut?

   De reden voor het terugbrengen van de snelheid in een rijstijlwedstrijd is dat we de tijd in een rijstijlrubriek minder van invloed willen laten zijn op de rijstijl

  • Tot welke hoogte is uitsluiting van de derde weigering van toepassing?

   Uitsluiting bij de derde weigering is van toepassing voor de klassen t/m 1.15.

  • Vanaf welke hoogte is uitsluiting van de tweede weigering van toepassing?

   Uitsluiting bij de tweede weigering is van toepassing voor de klassen 1.20 en hoger.

  • Welke rubrieken moet ik als wedstrijdorganisatie uitschrijven?

   Wedstrijdorganisaties bepalen zelf (i.o.m. de regio) welke rubrieken ze willen uitschrijven. De rubrieken zijn op hoogte en per categorie uit te schrijven.

   Wedstrijdorganisaties kunnen er dus voor kiezen om op een bepaalde hoogte, bepaalde categorieën uit te schrijven. Wel hopen we uiteraard dat de hoogtes worden opengesteld voor alle categorieën, omdat er veel vraag is naar een verlaging van de instap en we hiermee ook meer nieuwe aanwas hopen te krijgen.

  • Hoe weten combinaties voor welke klassen ze moeten inschrijven?

   Bestaande combinaties blijven in dezelfde klassen/hoogtes rijden als waarin ze op dat moment rijden. De klassen krijg alleen de naam van de hoogte. Hieronder een tabel om een beeld te geven van de hoogte die bij de huidige klassen benaming hoort.

   Klasse

   Cat. A

   Cat. B

   Cat. C

   Cat. D

   Cat. E

   Paarden

   B

   0.50

   0.60

   0.70

   0.80

   0.90

   1.00

   L

   0.60

   0.70

   0.80

   0.90

   1.00

   1.10

   M

   n.v.t.

   n.v.t.

   0.90

   1.00

   1.10

   1.20

   Z

   n.v.t.

   n.v.t.

   1.00

   1.10

   1.20

   1.30

   ZZ

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   1.20

   1.30

   1.35

   1.40

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   1.40

   1.50

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   n.v.t.

   1.50

   Nieuwe combinaties worden ingeschaald volgens de inschalingstabel. Deze tabel wordt als bijlage geplaatst op de KNHS website. In deze tabel staat exact aangegeven in welke klasse(n) een nieuwe combinatie mag gaan deelnemen.

  • Geldt de bestaande handicapregeling en het samenvoegen van rubrieken?

   Ja, artikel 5 van het Algemeen Wedstrijdreglement mag worden toegepast.

    

   Artikel 5 – Samenvoegen van categorieën/handicapregeling    

   1. Het samenvoegen van categorieën:

    Bij een ponywedstrijd voor springen en/of dressuur dienen voor de te verrijden klassen alle categorieën te worden uitgeschreven. Er dient per klasse/ tussenhoogte per categorie of combinatie van categorieën een klassement te worden opgemaakt. Bij het opmaken van het klassement is het ongeacht het aantal deelnemers toegestaan in een klasse/ tussenhoogte categorieën van pony’s samen te voegen. De volgende samenvoegingen zijn mogelijk: A/B, A/C, A/B/C; B/C; C/D; C/E, C/D/E en D/E.
   1. Handicapregeling:

    a. Indien aan een rubriek met paarden minder dan acht combinaties deelnemen is het
    toegestaan deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/
    tussenhoogte.
    b. Indien aan een rubriek voor pony’s na samenvoeging van categorieën van pony’s, zoals
    beschreven in lid 1 van dit artikel, minder dan acht combinaties deelnemen is het
    toegestaan om deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/
    tussenhoogte.
    c. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden
    alle deelnemers de proef/het parcours van die klasse waarin zij startgerechtigd zijn.
    d. De wedstrijdorganisatie kan in overleg met de Federatievertegenwoordiger tijdens de
    wedstrijd alsnog besluiten de handicapregeling toe te passen.
    e. Het in handicap laten verrijden van dressuurrubrieken is uitsluitend toegestaan indien
    de desbetreffende rubrieken door hetzelfde jurylid worden beoordeeld.
    f. Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de
    rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en
    op dezelfde wijze worden beoordeeld.
    g. Voor het in handicap laten verrijden van verschillende rubrieken in de discipline Mennen
    wordt verwezen naar het disciplinereglement.
    h. Wanneer rubrieken in handicap worden verreden of worden samengevoegd, dient het
    prijzengeld of de prijzen met de hoogste waarde behorend bij de desbetreffende
    rubriek te worden uitgereikt.

   vb.
   Klasse 0.60: cat. C 1 combinatie, cat. D 4 combinatie en cat. E 1 combinatie.
   Klasse 0.70: cat. C 1 combinatie, cat. D 2 combinaties en cat. E 3 combinaties
   De klasse 0.60 C/D/E mag worden samengevoegd met de klasse 0.70 C/D/E, omdat na het
   samenvoegen van de categorieën van de pony’s (art. 5 lid 1) minder dan acht combinaties deelnemen
   in de klasse 0.60 en de klasse 0.70 een naastgelegen klasse is (art. 5 lid 2b) (0.60 en 0.80 kunnen
   dus niet worden samengevoegd).
   Let op: Het samenvoegen van naastgelegen klassen kan alleen als er over identieke parcoursen
   wordt gesprongen en deze op dezelfde wijze worden beoordeeld (art. 5 lid 2f). Dus hetzelfde parcours
   (hetzelfde aantal hindernissen en sprongen), dezelfde parcourssoort en geen verschil in bijv.
   uitsluiting bij de 2e en 3e weigering.

  • Worden de pony categorieën A en B samengevoegd?

   Nee, de pony categorieën A en B worden niet samengevoegd, alleen de klassen/ hoogtes die een A en een B pony mogen springen. Wat betekent dat de A pony's er een extra klasse 0.70 bij krijgen. Daarnaast is voor alle categorieën (A/B/C/D en E) de instap verlaagd naar 0.30.

   Tijdens wedstrijden blijft het samenvoegen van categorieën/handicapregeling (AW art. 5) mogelijk.

  • Worden de pony categorieën D en E samengevoegd?

   Nee, de pony categorieën D en E worden niet samengevoegd, alleen de klassen/ hoogtes die een D en een E pony mogen springen. Wat betekent dat de D pony's er een extra tussenhoogte 1.25 en klasse 1.30 bij krijgen. Daarnaast is voor alle categorieën (A/B/C/D en E) de instap verlaagd naar 0.30.

   Tijdens wedstrijden blijft het samenvoegen van categorieën/handicapregeling (AW art. 5) mogelijk.

  • Waar moet ik als jurylid springen rekening mee houden?

   De grootste wijzigingen voor u als jurylid springen zijn:

   • T/m 0.60 Cat AB en t/m 0.70 Cat C/D/E voor pony’s en t/m 1.05 voor paarden wordt het eerste parcours altijd verreden volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden. Indien een wedstrijdorganisatie een tweede parcours wil laten verrijden dan is de parcourssoort voor het tweede parcours vrij, maar alleen voor winstpunten als deze volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden wordt verreden.
   • Uitsluiting bij de derde weigering is van toepassing voor de klassen t/m 1.15.
   • Uitsluiting bij de tweede weigering is van toepassing voor de klassen 1.20 en hoger
   • In de klassen t/m 1.25 voor paarden en de klassen t/m 1.05 voor pony’s geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen zoals omschreven en opgenomen in de KNHS harnachementgids op de website van de KNHS. In de klassen vanaf 1.30 en hoger voor paarden, de klassen 1.10 en hoger voor pony’s en wanneer in de klasse 1.20 voor paarden HC wordt gestart geldt de optoming, harnachement en hulpmiddelen conform het bepaalde in het FEI-reglement springen.
  • Waar moet ik als parcoursbouwer voor het springen rekening mee houden?

   De grootste wijzigingen voor u als parcoursbouwer(s) zijn:

   • T/m de klasse 0.70 geen combinatiesprongen in het parcours.
   • Vanaf de klasse 0.80 een dubbelsprong toevoegen aan het parcours.
   • Vanaf de klasse 1.10 pony’s een tweede combinatiesprong toevoegen aan het parcours.
   • Vanaf de klasse 1.10 paarden een tweede dubbelsprong toevoegen aan het parcours.
   • Vanaf de klasse 1.20 m paarden mag in plaats van twee dubbelsprongen één dubbelsprong en één driesprong in het parcours worden opgenomen.
   • Bij rijstijlwedstrijden conform art. 280 is de snelheid zowel outdoor als indoor 300m per minuut.
   • T/m 0.60 Cat AB en t/m 0.70 Cat C/D/E voor pony’s en t/m 1.05 voor paarden wordt het eerste parcours altijd verreden volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden. Indien een wedstrijdorganisatie een tweede parcours wil laten verrijden dan is de parcourssoort voor het tweede parcours vrij, maar alleen voor winstpunten als deze volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden wordt verreden.
  •  Wat is de reden van het terugbrengen van de snelheid in rijstijlwedstrijden?

   De reden voor het terugbrengen van de snelheid in een rijstijlwedstrijd is dat we de tijd in een rijstijlrubriek minder van invloed willen laten zijn op de rijstijl.

  • Wat is de reden van het vereenvoudigen van de parcoursen?

   De reden voor het vereenvoudigen van de parcoursen is om de moeilijkheidsgraad van het parcours beter te laten aansluiten bij het niveau.