­ Ruimtelijke ordening - KNHS

Ruimtelijke ordening

Paardensport is een schitterende tak van sport die veel verschillende vormen kent. Maar één ding heeft elke vorm van paardensport gemeen: je hebt ruimte nodig om de sport te kunnen beoefenen. Ruimte voor de stalling van je paard en ruimte voor de training van je paard. Omdat we in Nederland deze ruimte moeten delen met ruim 16 miljoen anderen, zijn er regels opgesteld om deze ruimte zo goed mogelijk te benutten en rekening met elkaar te houden.

Het kan voorkomen dat je gemeente een besluit neemt, waar je het niet mee eens bent. In zulke gevallen kan je bezwaar indienen of zelfs in beroep gaan. Hieronder staan enkele veel gestelde vragen over inspraak, bezwaar en beroep bij ruimtelijke ordening.

Hoe kan ik inspraak krijgen om bijvoorbeeld het buitenrijden veiliger te maken?
Iedereen geniet van het maken van een mooie buitenrit met paarden. Maar dan moeten er geen gevaarlijke verkeerssituaties zijn, zoals gevaarlijke bermen en oversteekplaatsen. Je kan een gevaarlijke berm paardvriendelijker maken door een afscheiding te plaatsen of door meer ruimte te creëren door struiken te snoeien en het verplaatsen van verkeersborden. Ook kan je een oversteekplaats veiliger maken door bijvoorbeeld de oversteekplaatsen te verleggen of door het plaatsen van borden die de oversteekplaats aan de overige verkeersdeelnemers duidelijk van te voren aangeeft. Al deze aanpassingen zijn alleen mogelijk als de eigenaar van de berm en/of weg meewerkt. Daarom moet je altijd bij de gemeente zijn. Zoek uit welke wethouder verantwoordelijk is en of er eventueel raadscommissies zijn voor dit onderwerp. Vervolgens kan je een brief schrijven waarin je de problemen en de mogelijke oplossingen aankaart. Sluit bij deze brief eventuele andere schriftelijk stukken die je kunnen ondersteunen bij het overleg. Bij dit soort kwesties kan je heel goed een KNHS regioconsulent inschakelen. Zij komen op voor de belangen van de paardensport op lokaal niveau. Zij weten precies aan welke touwtjes ze kunnen trekken om ontwikkelingen op gang te krijgen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de gemeente?
Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van je gemeente kan je bezwaar maken. Dit moet je binnen zes weken na het bekend maken van de beslissing schriftelijk indienen. De gemeente moet de beslissing dan opnieuw bezien en toelichten. Ben je het daar nog niet mee eens, dan kan je in beroep gaan bij een rechter (een zogenaamde bestuursrechter). Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kan je in hoger beroep gaan bij de hoogste instantie, de Raad van State. In sommige gevallen gelden afwijkende regels voor het maken van bezwaar en beroep. Lees daarom altijd goed wat in een beslissing van de gemeente staat vermeld over de bezwaar- en beroepsmogelijkheden. En win zo nodig advies in bij bijvoorbeeld het Juridisch Loket.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl met de zoekwoorden 'bezwaar' en 'beroep'.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente?
Wanneer je het niet eens bent met een nieuw bestemmingsplan van je gemeente, kan je bezwaar maken. Dit bezwaar (of zienswijze) moet je schriftelijk indienen op het moment dat het conceptbestemmingsplan ter inzage ligt en voordat de gemeenteraad het conceptplan bespreekt om het vast te stellen. Heb je in deze periode geen schriftelijk bezwaar ingediend, dan verlies je in de rest van de procedure het recht van spreken. De gemeenteraad kan met je bezwaren rekening houden en het concept eventueel aanpassen. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgelegd, stuurt de gemeente dit naar de provincie voor goedkeuring. Wanneer de gemeenteraad je bezwaren niet heeft overgenomen, kan je opnieuw schriftelijk bezwaar indienen bij de provincie. Als je dan niet eens bent met de reactie van de provincie en het door de provincie goedgekeurde bestemmingsplan, kan je in beroep gaan bij de hoogste instantie, de Raad van State.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl met het zoekwoord 'bestemmingsplan'.

Bouwen en bouwvergunningen
Je mag niet zomaar een rijbaan of stallen bouwen voor je paarden. Hiervoor heb je vaak een vergunning nodig. Hieronder vind je een aantal veel gestelde vragen ten aanzien van bouwen en bouwvergunningen.

Moet ik een vergunning aanvragen als ik een buitenrijbaan wil aanleggen?
Afhankelijk van het bestemmingsplan van je gemeente en het wel of niet hebben van een zogenaamd 'bouwblok' heb je wel of geen vergunning nodig. Een buitenrijbaan bestaat uit twee delen: een bodem en een omheining. De gemeente ziet de bodem als een 'werk' en de omheining als een 'bouwwerk'. Voor het aanleggen van een bodem (dus een werk) kan je een aanlegvergunning nodig hebben. Voor het maken van de omheining (dus een bouwwerk) kan je een bouwvergunning nodig hebben. Informeer daarom bij je eigen gemeente wat bij jou van toepassing is. Probeer bij het aanleggen van een buitenrijbaan zoveel mogelijk te werken met natuurlijke materialen, zodat het landschap niet wordt verstoord. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van heggen, houtwallen en door het planten van bomen.

Mag ik een paardenstal bij mijn huis bouwen?
Afhankelijk van het bestemmingsplan van je gemeente mag je een paardenstal bij je huis bouwen. Kijk dan of het is toegestaan om een bijgebouw te bouwen. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een garage, maar deze kan je ook hobbymatig als paardenstal gebruiken. Let wel op de afmetingen! Je kan ook een bestaand bijgebouw verbouwen tot paardenstal, als dit toegestaan is in het bestemmingsplan. Als je een stal bouwt, moet je er altijd rekening mee houden dat je buren geen overlast of hinder zullen krijgen van de stal.

Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl met de zoekwoorden; 'dossier bouwregelgeving', 'onderdeel bouwgids', 'dossier bestemmingsplan' en 'Ruimtelijke Ordening en Bouwen'.

Hoe groot moet een paardenstal minimaal zijn?
Er zijn geen wettelijk voorgeschreven maten voor een paardenstal. Meestal wordt uitgegaan van een minimale grootte in de lengte en breedte van tweemaal de schofthoogte van het paard. Meer informatie over de huisvesting van paarden vind je in het "Handboek Huisvesting Paarden". De informatie in dit handboek is verkregen uit praktijkonderzoek.

Hoeveel paarden mag ik als particulier houden?
Wanneer je paarden particulier houdt, ben je dus niet bedrijfsmatig. Er zijn geen wettelijke voorschiften vastgelegd hoeveel paarden je particulier mag houden. Let wel op dat je bij een grote hoeveelheid paarden te maken kan krijgen met milieuvergunningen en de mestwet.

Ander Nieuws

  • Als KNHS-lid met korting naar het CHIO Rotterdam
    Als KNHS-lid met korting naar het CHIO Rotterdam
  • Wereldkampioenschap tweespannen 2025 in Beekbergen
    Wereldkampioenschap tweespannen 2025 in Beekbergen
  • Ermelo in 2023 en 2024 toneel voor WK Jonge Dressuurpaarden
    Ermelo in 2023 en 2024 toneel voor WK Jonge Dressuurpaarden