Springen Artikel 253 - Deelname aan springwedstrijden, Hors Concours starten, Scholingsrubrieken, Inschaling nieuwe combinaties en Promotie

 

 1. Deelnemers.
  Aan springwedstrijden met paarden mag worden deelgenomen indien in het lopende kalenderjaar de 11- jarige leeftijd wordt bereikt. Deelnemers mogen vanaf de dag waarop men 7 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin men 18 jaar wordt met een pony deelnemen aan springwedstrijden voor ponyruiters. 

  Een deelnemer, die voor het eerst aan een springrubriek deelneemt, dient te voldoen aan: 
  - Een dressuurklassering (Min. B+1) of;
  - Bij de pony's een een springklassering van: min. 0.30+1 vanaf de klasse 0.40 of;
  - Bij de paarden een springklassering van: min. 0.70+1 vanaf de klasse 0.80.
 2. Inschaling en Promotie
  a. Een combinatie heeft de mogelijkheid geregistreerd te staan in twee naast elkaar liggende klassen. De gemeenschappelijk hoogste klasse en een klasse lager, zie de inschalingstabellen welke gepubliceerd staan op de website van de KNHS. De winstpunten die een combinatie behaald worden in iedere klasse waarin de combinatie uitkomt bijgehouden. Uitzondering hierop vormen;
  • combinaties die vanwege de persoonlijke stand van de ruiter een bepaalde hoogte niet meer mogen starten
  • combinaties die uitkomen in de klasse 1.40m, zij hebben de mogelijkheid om geregistreerd te staan in het 1.30, 1.35 en 1.40m.
  • combinaties die uitkomen in de klasse 1.45m, zij hebben de mogelijkheid om geregistreerd te staan in het 1.30, 1.35, 1.40 en 1.45
  • combinaties die uitkomen in de klasse 1.50m, zij hebben de mogelijkheid geregistreerd te staan in de klassen 1.35, 1.40m, 1.45 en 1.50m.

  b. Promotie naar een hogere klasse mag na het behalen van 10 winstpunten.
  c. Indien de hoogst gemeenschappelijke klasse van ruiter en paard hoger is of men conform de inschalingstabel hoger mag dan de klasse waarin men als combinatie is opgenomen, dan mag men versneld promoveren naar een hogere klasse die op grond van de inschalingstabellen is toegestaan zonder dat het minimale aantal winstpunten dat voor promotie noodzakelijk is werd behaald. De inschalingstabellen staan gepubliceerd op de website van de KNHS.

  d. Voor ponydeelnemers met een pony van de categorie A of B is de hoogst mogelijke klasse de klasse 0.70. Voor ponydeelnemers met een pony van de categorie C is de hoogst mogelijke klasse de klasse 1.00.

  e. Deelnemers die vanwege hun persoonlijke stand een bepaalde klasse niet meer mogen starten, kunnen enkel HC-starten in die klasse en mogen niet deelnemen voor de prijzen. 
 3.  – 
 4. Dispensatie aanvragen
  a. Een combinatie kan schriftelijk terugplaatsing aanvragen nadat deze twee keer achter elkaar is uitgesloten.

  b. Verjaringsregeling; Indien een ruiter, een paard of een combinatie meer dan één jaar (12 maanden) niet meer is uitgekomen, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk dispensatie aan te vragen om lager ingeschaald te worden dan in de startgerechtigdheidstabel staat vermeld.

  c. Overige dispensatie mogelijkheden zijn terug te vinden op de KNHS-website. Een verzoek tot dispensatie dient schriftelijk te worden ingediend bij de KNHS. Dispensaties gaan na schriftelijke goedkeuring van de KNHS per direct in tenzij anders aangegeven. 
 5. Hors Concours (HC) starten 
  Indien een wedstrijd organisatie met instemming van de jury een geregistreerde combinatie gelegenheid wenst te geven om hors concours (buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan, echter met inachtneming van de navolgende bepalingen:
  a. Hors concours (buiten mededinging) starten is alleen toegestaan in de klassen waarin men reglementair  startgerechtigd is of in een lagere klasse. Indien de combinatie in de rubriek waarin zij startgerechtigd is zowel voor klassering als hors concours wil starten, dan dient het parcours voor klassering als eerste te worden verreden.
  b. De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een HC-start. Een uitzondering hierop vormen combinaties die HC starten in de klasse 1.20/ 1.25 paarden en 1.00/ 1.05 pony’s, hen is toegestaan de optoming, harnachement en hulpmiddelen te gebruiken conform het bepaalde in het FEI-reglement springen.
  c. De desbetreffende combinatie mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winstpunten, maar de betreffende combinatie wordt wel vermeld als HC-start onderaan de uitslagenlijst.
  d. De desbetreffende combinatie mag niet starten in een barrage.
  e. Aan een hors concours-start kan geen enkel recht worden ontleend met betrekking tot de klasseindeling van de desbetreffende combinatie.
  f. Combinaties, die één of meer malen hors concours willen starten, dienen een startpas te hebben en bij opgave duidelijk te vermelden dat het om een hors concours-start gaat.
  g. Het is de wedstrijdorganisatie toegestaan voor het hors concours deelnemen hetzelfde inschrijfgeld te vragen als voor deelname voor winstpunten en/of bijzondere parcoursen voor prijzen. 
 6. Deelname FEI springwedstrijden
  a Deelname aan internationale wedstrijden is toegestaan indien voldaan wordt aan de inschrijvingseisen die vermeld staan in de bepalingen ‘uitzending FEI wedstrijden – springen’ op de website van de KNHS.
  b. Winstpuntenregistratie
  Bij internationale wedstrijden komen rubrieken voor winstpuntenregistratie in aanmerking conform art. 200 mits de  KNHS de officiële uitslagen heeft ontvangen. Daarbij zijn de volgende bepalingen van belang:
  • Bij internationale wedstrijden voor pony’s, Children, Junioren en Young Riders en bij KNHS Children, Junioren en Young Riders rubrieken wordt als een combinatie hoger start dan zijn klassering, de behaalde winstpunten  weggeschreven in de hoogste klassering van de combinatie. Als de combinatie lager start dan dat deze geklasseerd is dan worden er geen winstpunten geregistreerd.
  • Bij internationale wedstrijden voor senioren worden behaalde resultaten geregistreerd in de klasse waarin deze zijn behaald.
  • Internationale youngster rubrieken (rubrieken voor paarden/pony’s van een bepaalde leeftijd) komen voor puntenregistratie in aanmerking m.u.v. de vijfjarigen.
  • Rubrieken hoger dan 1.50m worden als 1.50m rubrieken verwerkt. 

 7. Klasse- indeling en nieuw gevormde combinaties (zie ook de inschalingstabellen, die als bijlage zijn geplaatst op de KNHS-website)
  a. Bij het vormen van een nieuwe combinatie (paard/deelnemer) zal deze ingeschaald worden in de hoogste gemeenschappelijke klasse en wanneer reglementair toegestaan een klasse lager. De hoogste klasse van de deelnemer is de hoogste klasse waarin ooit een winstpunt behaald is. De hoogste klasse van een paard is de hoogste klasse waarin het paard ooit een winstpunt heeft behaald. De nieuwe combinatie wordt altijd zonder winstpunten in een klasse ingedeeld.

  b. Indien een deelnemer in de discipline springen tenminste 2 keer met verschillende paarden in een klasse was geklasseerd, mag hij een nieuw paard in de discipline springen naar keuze direct in die klasse uitbrengen.

  c. Bij de overgang van de ponysport naar de paardensport met dezelfde pony wordt een combinatie bij het springen ingedeeld in dezelfde klasse waarin de ponycombinatie direct voorafgaand aan de overgang naar de paardensport was opgenomen en één klasse lager wanneer reglementair toegestaan. De behaalde winstpunten worden overgenomen.

  d. Het is toegestaan dat een deelnemer, voor zover deze nog de ponygerechtigde leeftijd heeft, met een bepaalde pony weer gaat deelnemen aan wedstrijden voor ponydeelnemers, terwijl daarvoor met dezelfde pony aan wedstrijden voor paarden werd deelgenomen. De desbetreffende combinatie zal dan worden ingedeeld in dezelfde klasse, waarop tijdens wedstrijden voor paarden werd uitgekomen en een klasse lager wanneer reglementair toegestaan.

  e. Paarden, die in Nederland worden uitgebracht en reeds in het buitenland in de wedstrijdsport zijn uitgekomen, kunnen op grond van hun prestaties in het buitenland in een bepaalde klasse worden ingedeeld. De KNHS dient van de Nationale Federatie van het desbetreffende land een schriftelijke verklaring van de resultaten te ontvangen, waarbij er geen twijfel mag bestaan over de identiteit van het paard en waarbij de hoogte van de parcoursen aangegeven moet worden. De nieuwe combinatie wordt altijd zonder winstpunten in een klasse ingedeeld. De deelnemer/eigenaar mag een paard ook één klasse lager laten indelen.

 

Artikel 254 - Deelname en aantallen paarden bij internationale wedstrijden
(zie FEI-reglement)
Artikel 255 - Junioren en Young Riders bij internationale wedstrijden
(zie FEI-reglement)

Naar het volgende artikel 256