Voorwaarden

Het is fijn om te weten wat we van elkaar mogen verwachten. Hierdoor kunnen we jou als ruiter goed helpen maar kunnen jullie ons ook helpen om ons werk goed te doen. Daarom zijn er algemene voorwaarden in het leven geroepen.

We hebben verschillende voorwaarden die voor jou van belang zijn wanneer je met de KNHS te maken hebt. In de algemene voorwaarden staan zaken beschreven zoals wat je van de KNHS en haar dienstverlening als geheel mag verwachten. Maar er zijn ook voorwaarden over het bestellen van een startpas of het volgen van een opleiding. Hier hebben wij snel linkjes naar opgenomen. De algemene voorwaarden staan hieronder beschreven.

Algemene voorwaarden KNHS

A. Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

 1. NHC: het gehele complex van het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo;
 2. KNHS: vereniging de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie;
 3. Verhuurder: de KNHS die het NHC verhuurt;
 4. Gebruiker: de KNHS;
 5. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die (een onderdeel) van of op het KNHS-Centrum huurt;
 6. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten of zaken van de
  KNHS of het NHC, daar ook onder verstaan de huurder;
 7. Huisregels: regels die worden gehanteerd binnen en te raadplegen zijn bij het KNHS en waaraan
  iedere wederpartij zich dient te houden.
 8. Paarden: waaronder in dit geval ook pony’s dienen te worden verstaan.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, verkopen, (koop- of verhuur)overeenkomsten tussen Gebruiker en een wederpartij, reserveringen van het KNHS-CENTRUM en hoe verder ook genaamd, waarbij Gebruiker wordt verbonden aan een wederpartij of een wederpartij het terrein van Gebruiker betreedt.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt door gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten of die eenmaal gebruik heeft gemaakt van de diensten of zaken van gebruiker, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere opdrachten of overeenkomsten met gebruiker.
 5. Als één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de
  inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 6. Als gebruiker niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker verliest daarmee ook niet het recht om in andere gevallen wel stipte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
 7. Indien deze algemene voorwaarden worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, dan is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds leidend bij de interpretatie en de uitleg van de bepalingen.

C. Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand door en vangen aan op het moment dat:
  - er een ondertekende opdrachtbevestiging is door Gebruiker retour is ontvangen;
  - de Wederpartij de diensten of zaken van Gebruiker heeft ontvangen, in gebruik genomen heeft dan wel de huur daarvan heeft aangevangen etc.
 2. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een bepaalde duur, zaak of dienst, tenzij
  uit de aard, inhoud of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is
  aangegaan.
 3. Gebruiker kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of opdrachten worden gehouden indien de
  Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of opdrachten, dan wel een
  onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

D. Zaken en diensten

 1. Gebruiker heeft haar doelstellingen verankerd in artikel 2 van de Statuten. Omwille van de uitvoering van haar doelstellingen verkoopt c.q. verhuurt Gebruiker zaken en diensten. Verder
  verricht Gebruiker werkzaamheden of taken zoals verder in dit artikel – niet limitatief is – beschreven.

Gebruik KNHS-centrum

 1. Gebruiker maakt gebruik van (delen van) het NHC voor de uitvoering van haar doelstellingen. Hierdoor maken zowel leden als niet-leden evenals zowel natuurlijke als rechtspersonen gebruik van het NHC. Gebruiker maakt onder andere – maar niet beperkt tot – gebruik van het NHC bij:
 • het houden van kantoor;het organiseren van zomerinstructieweken;
 • het organiseren van evenementen en activiteiten;
 • het organiseren van workshops;
 • het houden van een startpas;
 • het deelnemen aan een wedstrijd;
 • het deelnemen aan een opleiding.
 1. Leden of niet-leden van Gebruiker die vanwege het bepaalde in lid 2 het KNHS-Centrum betreden, zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig deze voorwaarden, de huisregels van het KNHS-centrum, eventuele specifieke reglementen of instructies welke worden gegeven door daartoe bevoegde personen.

Verhuur KNHS-Centrum

 1. Gebruiker exploiteert het KNHS-Centrum zowel aan leden als aan niet-leden van Gebruiker.Hieronder wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan:
 • de verhuur van (delen van) het complex;
 • de verhuur van stands;
 • de verhuur van rijhallen;
 • de verhuur van boxen c.q. stallen.
 • de verhuur van overnachtingslocaties c.q. hotelkamers;
 1. Leden of niet-leden van de Gebruiker die vanwege het bepaalde in lid 4 het KNHS-Centrum gebruiken, betreden zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig deze voorwaarden, de huisregels van het KNHS-centrum, eventuele specifieke reglementen of instructies welke worden gegeven door daartoe bevoegde personen.

Verkoop door Gebruiker

 1. Door Gebruiker worden zaken verkocht zowel aan leden als aan niet-leden, waaronder – maar
  niet beperkt tot – wordt verstaan:
 • “individueel” lidmaatschap van de KNHS;
 • een paardenpaspoort;
 • de verkoop en afgifte van een startpas;
 • de verkoop van producten en materialen vanuit de webshop van de Gebruiker;
 • (…).

E. Gebruik KNHS-Centrum

 1. Zowel leden als niet-leden dienen bij het gebruik van het KNHS-Centrum een aanvraag in te dienen, welke persoons- dan wel organisatie-/bedrijfsgebonden is. Door de Gebruiker wordt
  beslist op deze aanvraag en de Gebruiker behoudt zich het recht voor aanvragers te weigeren. De aanvraag beperkt zich tot de periode waarvoor deze is toegekend.
 2. Een ieder die zich op het terrein van het KNHS-Centrum begeeft, zowel leden als niet-leden, dienen zich te allen tijde zorgvuldig en overeenkomstig deze voorwaarden en de geldende huisregels te gedragen, nadere instructies gegeven door werknemers van de Gebruiker en de belangen van de aanwezige dieren en medemensen in acht te nemen.
 3. Het gebruik van de aan de wederpartij verhuurde dan wel de door gebruik beschikbaar gestelde ruimte(n) dient plaats te vinden binnen de door het KNHS aangegeven tijden en instructies. De wederpartij draagt derhalve te allen tijde hiervoor de verantwoordelijkheid en bovendien draagt de verantwoordelijkheid voor de aanwezigen op het KNHS-Centrum tijdens de verhuurperiode en vrijwaart de wederpartij de Gebruiker voor aanspraken van derden.
 4. De wederpartij kan bij het gebruik of de huur van het KNHS-Centrum in geen enkel geval exclusiviteit verlangen, tenzij dit uitdrukkelijk en vooraf is overeengekomen.
 5. De wederpartij verplicht zich er toe het KNHS-Centrum te gebruiken zoals een goed huisvader betaamt, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat de wederpartij de verantwoordelijkheid
  draagt ten aanzien van goed en zorgvuldig gebruik van het KNHS-Centrum en een schone en correcte oplevering van het KNHS-Centrum na afloop.
 6. Indien de afdeling ‘Beheer’ arbeid moet verrichten tijdens de huur van het KNHS-Centrum door de wederpartij, dan wordt dit volgens marktconforme tarieven doorberekend aan de wederpartij.
 7. In beginsel wordt door de Gebruiker de catering tijdens het evenement verzorgd of laat de Gebruiker de catering verzorgen, tenzij hier voorafgaand uitdrukkelijke afwijkende afspraken over
  zijn gemaakt met de wederpartij.
 8. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd maatregelen te nemen indien de Gebruiker zich hiertoe genoodzaakt ziet. Onder gerechtvaardigde maatregelen wordt in ieder geval verstaan – maar is niet hiertoe beperkt – het annuleren of stilleggen van een evenement of activiteit, het ontzetten van een wederpartij van het terrein, het weigeren van de toegang aan een wederpartij, het doen van aangifte, het verhalen van de gemaakte kosten op een wederpartij.
 9. Onverminderd het bepaalde in lid 8 van dit artikel behoudt de Gebruiker zich het recht voor om van een wederpartij een schadevergoeding te vorderen.
 10. De wederpartij vrijwaart de Gebruiker voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het KNHS-Centrum of voortvloeien uit de overeenkomst tussen de Gebruiker en de wederpartij.
 11. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om het schouwen van het terrein(voor en/of achteraf) onderdeel van de overeenkomst te laten zijn.
 12. De wederpartij is indien nodig verplicht om de juiste vergunningen voor een evenement te realiseren en dit altijd in afstemming met de Gebruiker te doen.

F. Uitvoering opdracht

 1. De Gebruiker bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De Gebruiker zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte aanwijzingen door de wederpartij over de
  uitvoering van de opdracht.
 2. De Gebruiker voert de opdracht naar haar beste vermogen uit, echter kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. De Gebruiker heeft het recht werkzaamheden, zonder nadere kennisgeving aan de wederpartij, te laten verrichten door een door de Gebruiker aan te wijzen persoon of derde, als dit naar het oordeel van de Gebruiker wenselijk is. Gebruiker is gerechtigd deze kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 4. Eventueel in de opdracht bepaalde termijnen, waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een
  dergelijke termijn levert daarom geen toerekenbare tekortkoming op van de Gebruiker.

G. Annulering

 1. Eventuele wijzigingen in de opdracht c.q. overeenkomst betreffende de (ver)huur van het KNHSCentrum kunnen tot uiterlijk 20 dagen voor het betreffende evenement worden besproken.
 2. Indien de aanvraag van het evenement geen doorgang kan hebben, om wat voor reden dan ook,
  dan kan de aanvraag kosteloos worden geannuleerd, mits dit minimaal 3 maanden van tevoren
  schriftelijk wordt doorgegeven aan de Gebruiker.
 3. Bij annulering tot een maand voor het evenement zal 50% van de afgesproken prijs in rekening worden gebracht bij de wederpartij.
 4. Indien binnen een maand voor het betreffende evenement wordt geannuleerd, brengt de Gebruiker het volledige bedrag in rekening bij de wederpartij.
 5. Wijzigingen in de opzet en uitvoering van het KNHS-Centrum en de daarbij behorende opstallen worden door het KNHS-Centrum uitdrukkelijk voorbehouden.
 6. De Gebruiker behoudt zich het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden de data en/of locatie voor de aangevraagde activiteit te wijzigen of de activiteit geen doorgang te laten vinden.
 7. Het bepaalde in lid 6 van dit artikel geeft de wederpartij in geen geval aanspraak op vergoeding van enigerlei schade. Eventuele vooruitbetalingen van de aanvrager worden door het KNHSCentrum gerestitueerd.

H. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag dient door de wederpartij te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Euro, ten kantore van de Gebruiker of door middel van storting ten gunste van een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening c.q. schuldvergelijking.
 2. Gebruiker kan vooruitbetaling vragen van maximaal 50% van de verwachte nota. Deze vooruitbetaling dient uiterlijk op de vermelde betalingsdatum ontvangen te zijn en in het geval bij
  evenementen uiterlijk één (1) maand voor aanvang van het evenement door Gebruiker ontvangen te zijn. Bij gebreke van tijdige betaling vervalt de reservering.
 3. In uitzondering van het bepaalde in lid 2 verlangt Gebruiker van de Wederpartij volledige vooruitbetaling bij de uitgifte van paardenpaspoorten, nu dit ook expliciet is overeengekomen met
  de wederpartij in het daartoe bestemde aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV). Bij gebreke van tijdige betaling heeft Gebruiker het recht het paspoort niet uit te geven, totdat het
  volledige factuurbedrag is voldaan.
 4. Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. Betaling dient ineens te
  geschieden of tenzij anders aangegeven in delen.
 5. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 genoemde termijn of de nader overeengekomen betalingstermijnen heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de Gebruiker, zonder
  nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan de wederpartij over het gefactureerde bedrag 1% rente per maand in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Gebruiker.
 6. Het bepaalde in lid 5 omtrent de rente per maand geldt niet ten aanzien van natuurlijke personen.
 7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de wederpartij, ook voor zover deze kosten de rechterlijke procesvoering overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van
  het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00.
 8. De Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 7, vervolgens in mindering van de
  opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente.
 9. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van de Gebruiker daartoe aanleiding geeft, is de Gebruiker gerechtigd om van de wederpartij te
  verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door de Gebruiker te bepalen vorm. Als de Gebruiker nalaat vervangende zekerheid te stellen, is de Gebruiker gerechtigd, onverminderd
  zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst of zijn verplichtingen onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de wederpartij aan de Gebruiker uit welken hoofde
  ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van de wederpartij, zijn de
  vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn beide partijen als wederpartij, voor zover de werkzaamheden of verplichtingen ten behoeve van de gezamenlijke wederpartij zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 12. In geval van een betaling met creditcard zal KNHS het geldbedrag direct belasten op de betreffende creditcard.

I. Bezwaren

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst c.q. opdracht dan wel over het factuurbedrag, dienen op straffe van verval binnen twee weken na de verzenddatum of informatie waarover de wederpartij bezwaar maakt, dan wel binnen twee weken na de ontdekking van het gebrek, als de wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk
  kenbaar te worden gemaakt bij de Gebruiker.
 2. Bezwaren als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, behoudens voor zover de Gebruiker te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt niet indien het een natuurlijke persoon betreft.
 4. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de wederpartij alle rechten verliest in verband met bezwaren.

J. Opschorten

 1. De Gebruiker heeft het recht de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte te weigeren van paspoorten, producten of andere zaken aan de wederpartij of derden dan wel het intrekken c.q. annuleren c.q. verschuiven van een bevestigde deelname aan een evenement, activiteit dan wel workshop, tot op het moment dat alle opeisbare
  vorderingen op de wederpartij volledig zijn voldaan.
 2. De Gebruiker gaat slechts over tot opschorting nadat door de Gebruiker een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.
 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen voldoet en de Gebruiker maatregelen tot opschorting of ontbinding neemt, gebeurt dit onverminderd de aanspraak van de Gebruiker op volledige vergoeding door de wederpartij.
 4. K. Privacy
 5. De Gebruiker draagt naar haar beste vermogen zorg voor de privacy van iedere wederpartij die gebruik maakt van de diensten van de Gebruiker.
 6. De Gebruiker verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. De organisatie- of bedrijfsgegevens worden binnen het kader van de bedrijfsvoering van de Gebruiker gebruikt.
 7. Voor het ontvangen van informatie van de Gebruiker en voor het participeren aan sommige onderdelen van de website is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk of gewenst.
 8. De Gebruiker maakt slechts gebruik van de persoonsgegevens als is aangegeven dat hierop prijs wordt gesteld.
 9. Persoonsgegevens die worden vastgelegd, worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een die onverenigbaar is met het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen.
 10. De Gebruiker verstrekt persoonsgegevens niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan een derde, tenzij de Gebruiker daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 11. Bezoekers van bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – activiteiten en evenementen op het KNHSCentrum is het toegestaan om foto’s en video’s te maken voor eigen gebruik. Door de Gebruiker
  wordt hier overeenkomstig lid 1 zorg voor gedragen.
 12. De Gebruiker dient aan een ieder die foto’s en/of video’s maakt voor verspreiding, commerciële doeleinden en/of in opdracht van een medium te allen tijde uitdrukkelijke toestemming hiertoe te
  hebben gegeven.
 13. Een ieder kan de Gebruiker te allen tijde verzoeken zijn/haar gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te laten verwijderen.
 14. Indien een wederpartij bezwaar heeft tegen voormeld gebruik kan dat schriftelijk aan de Gebruiker ter kennis worden gebracht.

L. Paarden

 1. Paarden dienen overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke regels, de nader gespecificeerde huisregels van de Gebruiker en eventuele verdere instructies te zijn c.q. worden geënt. De
  wederpartij dient op verzoek van de Gebruiker bewijs te leveren van deze entingen.
 2. De Gebruiker dient de paarden te verzorgen en te behandelen zoals een goed huisvader betaamt
  en is daardoor gerechtigd de daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten c.q. personen of
  deskundigen in te schakelen.
 3. De kosten van verzorging welke nodig is ingevolge het bepaalde in lid 2 komen voor rekening van
  de wederpartij.
 4. Ondanks stalling op het terrein van de Gebruiker draagt de wederpartij te allen tijd de volledige
  verantwoordelijkheid voor zijn paarden. Iedere individu die werkt met of zit op een KNHS Paard dient vooraf de Berijdersovereenkomst te hebben getekend.

M. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht of overeenkomst,
  is de Gebruiker slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van desbetreffende overeenkomst c.q. opdracht, dan wel is de aansprakelijkheid van de Gebruiker
  beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Gebruiker wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van de Gebruiker sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat
  de wederpartij de Gebruiker hem onjuiste of onvolledige informatie c.q. gegevens heeft verstrekt.
 2. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enig verlies, diefstal, directe en/of indirecte schade aan goederen, dieren en/of personen, in verband met de aanwezigheid op het KNHS-Centrum of die op enigerlei andere wijze voortvloeit uit het gebruik van het KNHS-Centrum of de diensten
  dan wel zaken van Gebruiker.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor:
 • bij de wederpartij of derden ontstane schade die is veroorzaakt doordat de wederpartij niet overeenkomstig deze voorwaarden, huisregels, instructies van werknemers van de
  Gebruikers of eventueel andere (veiligheids)voorschriften c.q. reglementen heeft gehandeld;
 • de schade die de wederpartij lijdt door genomen maatregelen, welke te wijten zijn aan het gedrag van de wederpartij;
 • het gebruik van foto’s c.q. video’s die door derden zijn gemaakt zonder toestemming van de Gebruiker dan wel de gefotografeerde c.q. gefilmde perso(o)n(en).
 • foutief verstrekte schriftelijke of mondelinge inlichtingen;
 • schade die bij de wederpartij of derden is ontstaan als gevolg van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de wederpartij aan de Gebruiker, of anderszins het nalaten is van een handelen of nalaten van de wederpartij;
 • bij de wederpartij of derden ontstane schade, die het gevolg is van een handelen of nalaten van door de Gebruiker ingeschakelde hulppersonen (werknemers van de Gebruiker hier niet onder begrepen), ook als deze werkzaam zijn bij een met de Gebruiker verbonden organisatie.
 • bij de wederpartij of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
  onderneming van de wederpartij.
 1. De Gebruiker is jegens de wederpartij niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan paarden die stonden gestald op het terrein van de Gebruiker, tenzij deze schade het gevolg is van opzet
  of grove schuld aan de zijde van de Gebruiker.
 2. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor omstandigheden welke niet aan hem zijn toe te rekenen,
  waaronder verstaan dient te worden – maar niet beperkt hiertoe – ziekte van medewerkers, weersomstandigheden, ongemak c.q. overlast die wordt veroorzaakt door derden of onbedoelde
  externe omstandigheden, zoals brand.
 3. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht als en voor zover dat mogelijk, de schade van de
  wederpartij ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrek.
 4. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van goederen of stukken
  tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt
  door of namens de wederpartij, de Gebruiker of derden.
 5. De wederpartij vrijwaart de Gebruiker tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst samenhangen. De wederpartij vrijwaart de Gebruiker in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat de wederpartij aan de Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij
  de wederpartij aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de Gebruiker.
 6. De wederpartij dient zich te allen tijde afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

N. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten c.q. opdrachten tussen de wederpartij en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten of opdrachten tussen de wederpartij en de Gebruiker, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Gebruiker zijn woon- c.q. vestigingsplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen de wederpartij en de Gebruiker kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting. De natuurlijke persoon is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de Gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de Gebruiker schriftelijk aan de natuurlijke persoon heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij is gevestigd buiten Nederland, is de Gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te
  maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij is gevestigd.