­ Humane doping - KNHS

Humane doping

Tijdens KNHS wedstrijden, maar ook daarbuiten, worden bij ruiters en amazones humane dopingcontroles uitgevoerd. Deze controles worden uitgevoerd door de Dopingautoriteit. De procedures voor, tijdens en na de dopingcontroles die gelden voor KNHS-leden zijn vastgelegd in het Nationaal Dopingreglement van het Instituut Sport Rechtspraak. De doelgroepen die op humane doping gecontroleerd kunnen worden staan hier ook in vermeld.

Let op: Per 1 januari 2023 breidt de Dopingautoriteit de hoeveelheid testing pools uit van één naar twee. Hierdoor kan de Dopingautoriteit sporters gerichter en efficiënter controleren. 

Alle sporters met een whereaboutsverplichting zijn opgenomen in een testing pool van de Dopingautoriteit of de internationale federatie. De Dopingautoriteit hanteert vanaf 1 januari 2023 twee testing pools: de Registered Testing Pool (RTP) en de National Testing Pool (NTP). Voorheen hanteerde de Dopingautoriteit alleen de RTP.

Alle sporters die per 1 januari 2023 in een testing pool van de Dopingautoriteit zijn opgenomen, ontvangen hierover in november 2022 een e-mail. Meer informatie vind je hier.

Video: dopingregels de basics

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

 

Wat is doping? Stel jezelf eerst deze 3 vragen:

 • Ga je er beter van presteren?
 • Is het slecht voor je gezondheid?
 • Tast het de kernwaarden van sport aan?

Beantwoord je 2 of meerdere vragen met ja, dan kan de stof op de dopinglijst komen. Dit kan medicatie of drugs zijn.

Wanneer maak je een doping overtreding?

 • Als je positief test bij een doping controle
 • Een dopingcontrole weigeren
 • Of handelen in doping

Na het maken van een dopingovertreding kan je direct meerdere jaren geschorst worden. Een schorsing betekend dat je niet mag deelnemen aan trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.

 

Video: Tips voor een schone sport

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

 

Tips voor het bijdragen aan een schone sport

 • Download de dopingwaaier app via dopingwaaier.nl
 • Controleer al je geneesmiddelen
 • Vraag zo nodig een dispensatie aan
 • Gebruik alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen
 • Wieger nooit een dopingcontrole
 • Gebruik geen drugs
 • Teken het 100% Dope Free statement en ontvang gratis de True winner armband
 • Meld dopingovertredingen

 

Video: dispensatie aanvragen, hoe werkt dat?

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

 

In het buitenland noemen ze een dispensatie een TUE. De meeste dispensaties die in Nederland worden aangevraagd zijn voor medicatie voor bijvoorbeeld ADHD, chronische infecties en Diabetes. Een dispensatie kan aangevraagd worden via de doping autoriteit. Bij het aanvragen van een dispensatie wordt er altijd gekeken of je het medicijn echt nodig hebt, of er een alternatief is zonder doping, en of je prestaties verbeteren.

 

Video: Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

 

Zorg ervoor dat je altijd weet wat er in je voedingssupplementen zit. In proteïne en eiwit shakes kan namelijk ook doping zitten, ook al staat dat niet op het etiket. Hierdoor kan je dus per ongeluk positief worden getest. Zorg er daarom altijd voor dat je de voedingssupplementen met het keurlogo van NZVT gebruikt. Je vind de NZVT lijst in de doping waaier app.

 

Dopingautoriteit

Dopingcontroles vormen een essentieel onderdeel van het anti-dopingbeleid. Om een dopingcontrole zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de sporter en eventuele begeleider goed geïnformeerd zijn over de dopingcontroleprocedure. Deze video’s over urine- en bloedcontrole helpen daarbij:

 

Video: Dopingcontrole urine en bloed

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

Video: Dopingcontrole Urine

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

Video: Dopingcontrole bloed

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

FORMELE BESLUITVORMING ROND TUCHTRECHTSPRAAK EN HUMANE DOPING

Binnen de KNHS is de tuchtrechtspraak rond humane doping ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De belangrijkste reden hiervoor is, dat men bij dit instituut meer deskundigheid en ervaring op dit gebied heeft. Om deze verandering mogelijk te maken moest de formele regelgeving binnen de KNHS worden aangepast. De KNHS deelt daartoe het navolgende mee:

 • De KNHS heeft waar nodig de Statuten, het Algemeen Reglement, de Begripsbepalingen, het Tuchtreglement en het Reglement Commissie van Beroep aangepast en is een overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak (hierna: ISR) aangegaan. Deze zijn goedgekeurd door de Ledenraad op 10 januari 2013.
 • De overeenkomst met het ISR omvat de tuchtrechtspraak inzake humane doping door de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het ISR, die op dat moment fungeren als organen van de KNHS (ingangsdatum: 1 juli 2014).
 • Tijdens de behandeling van een zaak zal de tuchtprocedure van het ISR worden gevolgd. Dit betekent, dat het Tuchtreglement dopingzaken van de ISR met de daarbij behorende bijlagen en modelformulieren van toepassing zijn. Deze reglementen worden door het Bestuur van het ISR vastgesteld en gelden als van toepassing zijnde KNHS-reglementen.
 • De Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van het ISR doen uitspraak in naam van en ten behoeve van de KNHS.

 

NATIONAAL DOPINGSREGLEMENT ISR

Het Nationaal Dopingreglement van het ISR vormt het juridisch kader van het nationaal (humane) antidopingbeleid. De laatste versie van het Nationaal Dopingreglement ISR is te vinden op de website van ISR: www.isr.nl.

 

Tuchtreglement dopingzaken ISR

De regels over de tuchtprocedure bij humane dopingzaken staan vermeld in het Tuchtreglement dopingzaken van het ISR. Dit reglement is opgesteld volgens de richtlijnen van het World Anti-Doping Agency (WADA) en is gebaseerd op de World Anti-Doping Code 2015. Het WADA heeft een uniform dopingbeleid ontwikkeld dat wereldwijd voor alle sportbonden geldt, inclusief de Dopinglijst die jaarlijks op 1 januari in werking treedt. De laatste versie van het Tuchtreglement (humane) Dopingzaken is te vinden op de website van ISR.

In Nederland zijn de dopinggerelateerde activiteiten ondergebracht bij de Dopingautoriteit. De belangrijkste taken van de Dopingautoriteit zijn het geven van voorlichting en advies, het opstarten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van dopingreglementen, procedures en gedragsregels, het plannen, coördineren en het uitvoeren van dopingcontroles. De implementatie en naleving van de regels op het gebied van humane doping conform de norm die door WADA wordt vastgesteld wordt door de Dopingautoriteit bewaakt in Nederland.

 

WADA Dopinglijst per 1 januari

Het Wereld Anti-Doping Programma kent naast de World Anti-Doping Code de zogeheten Internationale Standaarden. Eén van die standaarden is de WADA Dopinglijst. De Dopinglijst is een verplicht onderdeel van de Code. Om die reden maakt de Dopinglijst als bijlage deel uit van Dopingreglement Instituut Sport Rechtspraak. De Dopinglijst geldt voor alle (inter)nationale sportbonden die de Code erkennen. Er is maar één Dopinglijst en omdat van de Dopinglijst niet mag worden afgeweken is de lijst voor alle bonden hetzelfde. Jaarlijks wordt de door de WADA opgestelde lijst per 1 januari van kracht. De laatste versie van de WADA dopinglijst staat op de website van de dopingautoriteit of bekijk de dopinglijst op de FEI-website.

 

Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek (je kunt ook volledig anoniem blijven) met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Als sporter kun je op meerdere manieren in aanraking komen met doping, bijvoorbeeld:

 • (Vermoedens van) gebruik van dopingmiddelen door sporters;
 • (Vermoedens van) gebruik van verboden methoden;
 • (Vermoedens van) het maskeren van dopinggebruik;
 • (Vermoedens van) het faciliteren van dopinggebruik (door coaches/begeleiders, etc.);
 • (Vermoedens van) het aanzetten tot dopinggebruik;
 • (Vermoedens van) de handel in dopingmiddelen;
 • Overige zoals meldingen of tips over “nieuwe” dopingmiddelen of methoden.

Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend of op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), per mail via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl en via de website www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

 

Be PROUD

Be PROUD is opgezet door de Dopingautoriteit, in samenwerking met NOC*NSF, (ex-)topsporters en trainers/coaches. PROUD staat voor Passionate, Real, Outspoken, United en Dedicated. Hier kun je meer lezen over de achtergrond. Het programma richt zich op het versterken van de juiste sportwaarden. Meer informatie vind je op https://supportschonesport.nl/.

 

Informatiebronnen:

 

Kijk voor de meest actuele door de WADA vastgestelde Dopinglijst, de Dispensatiebijlage, de Whereabouts-bijlage en overige informatie op www.dopingautoriteit.nl of stuur een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl.


Categorie: doping, dopingreglement, reglement

Dowloads:

Ander Nieuws

 • Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
  Reglementswijzigingen dressuur en springen per 1 april 2023
 • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
 • Wijzigingen Licentiereglement Officials 2023 - 2025
  Wijzigingen Licentiereglement Officials 2023 - 2025