Dressuur Artikel 135 - Het protocol

 

  1. De cijfers en de bemerkingen op de verrichtingen van een deelnemende combinatie worden duidelijk op het protocol vermeld. 
  2. Elk jurylid dient te worden geassisteerd door een secretaris om het protocol in te vullen. 
  3. Het protocol heeft drie kolommen. In de eerste kolom wordt het cijfer voor de komma genoteerd. In de tweede kolom wordt het cijfer achter de komma genoteerd, dit kan bestaan uit een 0 of een 5. In de derde kolom een eventuele correctie, die - op straffe van ongeldigheid - dient te worden geautoriseerd door middel van de paraaf van het desbetreffende jurylid. In het geval van twijfel inzake het toegekende cijfer, wordt er in het voordeel van de deelnemer beslist. 
  4. Er is ook ruimte op het protocol voor de bemerkingen van het jurylid, waarin deze zo veel mogelijk de motivering van de cijfers behoort weer te geven, vooral wanneer onvoldoendes en de cijfers 5, 6 of 7 worden toegekend. 
  5. Het protocol dient te worden voorzien van de naam en handtekening van het jurylid alsmede van diens persoonsnummer bij de KNHS. 
  6. Elk jurylid is ervoor verantwoordelijk dat wordt nagegaan of het protocol van een deelnemende combinatie duidelijk en volledig is ingevuld, alvorens dit document naar het rekencentrum wordt gebracht. 

Naar het volgende artikel