Dressuur Artikel 137 - Klassement

 1. Na het beëindigen van de proef en nadat elk jurylid de laatste cijfers voor de algemene onderdelen gegeven heeft wordt het desbetreffende protocol afgesloten en gecontroleerd. Vervolgens gaat het protocol naar het rekencentrum.
 2. Als door het rekencentrum wordt vastgesteld dat er één of meer cijfers op een protocol ontbreken moet het desbetreffende jurylid worden gevraagd de ontbrekende cijfers alsnog in te vullen. 
 3. Uitsluitend als door absolute overmacht de desbetreffende jury niet meer aanwezig is en is afgeweken van zijn/haar verantwoordelijkheid zoals is vastgelegd in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS, zal het rekencentrum het gemiddelde vaststellen van alle overige op het desbetreffende protocol vermelde cijfers en dit gemiddelde invullen op elke plaats waar een cijfer ontbreekt. De aldus vastgestelde vervangende cijfers dienen door het rekencentrum,ter informatie van de deelnemer, van een merkteken te worden voorzien. Het rekencentrum zal, indien mogelijk, een fotokopie van het desbetreffende protocol maken, voordat de vervangende cijfers worden ingevuld. Wanneer de hierboven beschreven situatie zich voordoet, zal het rekencentrum één en ander melden aan de federatievertegenwoordiger, die dit, onder vermelding van de naam en het persoonsnummer van het desbetreffende jurylid alsmede opgave van de reden voor de
  afwezigheid, in zijn rapport zal opnemen. Zo mogelijk zal de federatievertegenwoordiger de kopie van het protocol als bijlage bij zijn rapport voegen.
 4. Als er sprake is van meer juryleden, die dezelfde rubriek hebben beoordeeld, wordt de totaalscore voor het vaststellen van het klassement van de rubriek bereikt, door het totaal aantal punten van de verschillende protocollen van dezelfde combinatie bij elkaar op te tellen en vervolgens een percentage te berekenen. Is dit niet mogelijk dan wordt van dit totaal vervolgens het gemiddelde vastgesteld. 
 5. Uitsluitend deelnemers, die in dezelfde rubriek dezelfde proef hebben gereden en daarbij door dezelfde jury zijn beoordeeld, mogen in hetzelfde klassement worden opgenomen, met uitzondering van het bepaalde in het Algemeen Wedstrijdreglement.Ook voor de Kür op muziek en voor de Midden en Zware Tour kunnen verschillende proeven door berekeningvan de behaalde percentages in hetzelfde klassement worden opgenomen mits deze verschillende proeven door dezelfde juryleden beoordeeld zijn.
 6. De (voorzitter van de) jury draagt de formele verantwoordelijkheid voor de juiste vaststelling van het klassement van de desbetreffende rubriek.
 7. In elke rubriek wordt de combinatiemet het hoogste puntentotaal/percentage als eerste geplaatst, de combinatie met het op één na hoogste puntentotaal/percentage als tweede geplaatst en zo verder. 
 8. Ex aequo-regeling:
  Wanneer er twee of meer deelnemers met een gelijk puntentotaal/percentage eindigen worden de desbetreffende combinaties ex aequo geklasseerd en moeten zij de voor hen gezamenlijk bestemde prijzen gelijk onder elkaar verdelen, tenzij in het vraagprogramma anders wordt bepaald. Indien het voorwerpen betreft, moet er worden geloot.

  a. De plaatsing kan, voor zover het vraagprogrammadat aangeeft, door de wedstrijdorganiserendevereniging, indien zich een ex aequo-klassering voordoet,tot en met de klasse ZZ-Licht desgewenst bepaald worden zoals hieronder omschreven. Voor de klassen ZZ-Zwaar en hoger wordt de ex aequo klassering gehandhaafd of wordt een andere regeling opgenomen in het vraagprogramma.

  Klasse t/m ZZ-ZwaarEerst op grond van onderdeelVervolgens op grond van onderdeel
  AlleHet rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paardHarmonie
  BBContact en verbindingRijvaardigheid en harmonie
  Z2 Pony's 20x60Lichtheid, harmonie, gehoorzaamheidRegelmaat van de gangen en losheidd van de beweging
  Afdelingsdressuur2426

  b. Indien na toepassing van de bovenstaande regel nog steedstwee of meer combinaties gelijk geklasseerd zijn, worden zij - tenzij in het vraagprogramma anders wordt bepaald – ex aequo in de klassering van de rubriek opgenomen.
  c. In het geval van ex aequo klasseringwanneer de proef is beoordeeld door 2 of meerjuryleden is eerst het totaal aantal door de juryleden toegekende punten voor het eerst genoemde onderdeel bepalend voor de uitslag; valt dan nog geen beslissing dan is de totaalwaardering voor het als tweede genoemde onderdeel doorslaggevend. Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol van de voorzitter van de jury.
  d. Indien een jurylid, door onvoorziene omstandigheden, niet in staat is de beoordeling van alle deelnemers van wie de naam op de startlijst voor een bepaalde rubriek voorkomt te voltooien, dient er v.w.b. de vaststelling van het klassement als volgt te werk te worden gegaan:
  - indien de rubriek uitsluitend door het desbetreffende jurylid werd beoordeeld, wordt er een afzonderlijk
  klassement opgesteld, waarin alleen die deelnemers worden opgenomen, die door dit jurylid nog volledig
  beoordeeld zijn. De overige deelnemers van de startlijst, die nog niet (geheel) beoordeeld zijn, zullen door een
  ander jurylid worden beoordeeld en hun resultaten zullen eveneens in een afzonderlijk klassement worden
  opgenomen.
  - wanneer de rubriek door meerjuryleden werd beoordeeld,zullen de punten die zijn toegekend door het jurylid,
  dat niet in staat is gebleken de beoordeling van de volledige rubriek te voltooien, buiten beschouwing worden
  gelaten voor de vaststelling van het klassement. Dit geldt ook voor de puntentotalen van de combinaties, die
  nog wel door het desbetreffende jurylid beoordeeld zijn.

 

Naar het volgende artikel