­ Algemeen wedstrijdreglement - KNHS

Algemeen wedstrijdreglement

In het Algemeen Wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt.

Als KNHS vinden wij het belangrijk dat het welzijn van het paard altijd voorop staat. In het Algemeen Wedstrijdreglement is daarom de Gedragscode Welzijn van het Paard opgenomen (in bijlage 3) en staan in de wedstrijdreglementen allerlei voorwaarden die het welzijn van het paard beschermen, zoals de minimale leeftijd per discipline en niveau. Ook kunnen paarden en pony's op alle wedstrijden van de KNHS worden gecontroleerd op ongeoorloofde middelen (doping) en zien we er zo goed mogelijk op toe dat paarden correct behandeld worden.

Het Algemeen Wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het betreffende disciplinereglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. 

Toelichting verbod te strakke neusriem (artikel 46)
Uit onderzoek is gebleken dat paarden die een te strakke neusriem dragen bijvoorbeeld stress kunnen krijgen, gevoeliger zijn voor de druk van het bit en een slechtere doorbloeding hebben. Paardenwelzijn komt hiermee in het gedrang. Om die reden wordt aangegeven dat als minimale standaard 1,5cm aangehouden moet worden tussen neusriem en neusbot. Het gaat erom dat het paard de vrijheid moet behouden om te kunnen kauwen, gapen en te slikken met de neusriem om en ook zijn onderkaak kan ontspannen. Kan hij dat niet, dan is de riem te strak. Voor een uitleg over het correct bevestigen van de neusriem naar het voorlichtingsfilmpje hierover:

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

Controle tijdens wedstrijden
Met extra aandacht voor dit onderwerp bij de wedstrijdruiters zet de KNHS in op meer bewustwording. Iedere combinatie die start op wedstrijden wordt immers niet standaard gecontroleerd door een toezichthouder of jurylid. Dat willen we niet en dat is ook te kostbaar. We hebben immers niet zoals op de FEI-wedstrijden stewards die de controle op zich nemen. Een visuele controle door het jurylid en/ of toezichthouder vindt natuurlijk wel altijd plaats. Bij het vermoeden van een te strakke neusriem zal het jurylid of de toezichthouder dit controleren net zoals een jurylid dit nu ook al doet.

Blijkt de neusriem overduidelijk te zijn aangesnoerd (geen ruimte tussen neusriem en neusbot) dan valt dit onder wreedheid en moet gehandeld worden volgens artikel 46 (Wreedheid / overbodig en publieksonvriendelijk gedrag) van het Algemeen Wedstrijdreglement en volgt diskwalificatie. Hierbij maakt het niet uit of dit wordt geconstateerd op het losrijterrein of in de wedstrijdring. Het maakt hierbij ook geen verschil of de proef / het parcours al gereden is of nog gereden moet worden.

Wanneer bij controle voor aanvang van de proef / het parcours blijkt dat er wel ruimte is tussen neusriem en neusbot maar niet voldoende, dan gaat de official met de betreffende deelnemer in gesprek. De neusriem zal volgens de richtlijnen vastgemaakt moeten worden en de deelnemer kan starten in de proef / het parcours.

Wanneer het jurylid tijdens de dressuurproef ziet dat de neusriem niet correct is vastgemaakt dan handelt het jurylid volgens artikel 128 lid 4 van het Wedstrijdreglement dressuur. Dit betekent dat indien een deelnemer niet met het voorgeschreven harnachement de ring betreedt, dit onmiddellijk hersteld moet worden. De jury dient deze onregelmatigheid te beoordelen als een vergissing in de proef en de proef moet opnieuw begonnen worden in het voorgeschreven harnachement. Als de deelnemer het harnachement niet kan corrigeren, mag de jury het opnieuw beginnen van de proef niet toestaan en volgt uitsluiting. Ook hier geldt bij een overduidelijk aangesnoerde neusriem zoals hierboven omschreven, dat gehandeld wordt volgens artikel 46 van het Algemeen Wedstrijdreglement.

De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2021 zijn:

 • De KNHS Welzijnscode is opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement en daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de KNHS-reglementen. De KNHS Welzijnscode vind je hier .Het is belangrijk dat u daar als KNHS-official kennis van neemt.
 • In het verleden zijn er mensen via de KNHS opgeleid tot ringmeester en omroeper voor categorie 1 wedstrijden. Enkele jaren geleden is afgesproken dat organisaties vrij zijn in wie ze als ringmeester en/of omroeper aanstellen. Daarom is de verplichting uit het reglement geschrapt dat categorie 1 wedstrijdorganisaties een categorie 1 ringmeester en omroeper moeten aanstellen.
 • De FEI heeft met ingang van vorig jaar haar pony meetbeleid aangepast. Dit houdt onder andere in dat pony’s alleen nog op door de FEI goedgekeurde meetlocaties gemeten mogen worden. Voor de FEI kent een pony een maximale stokmaat van 148,9cm (zonder ijzers) en is een dier met een stokmaat vanaf 149cm (zonder ijzers) een paard. In Nederland hebben we voor deelname aan wedstrijden de pony’s onderverdeeld in verschillende ponycategorieën. De pony’s die deel mogen nemen aan FEI-wedstrijden zijn de pony’s in de D-categorie. Om te zorgen dat deze in lijn blijft met de maximale stokmaat die de FEI hanteert voor een pony wordt de maximale stokmaat voor de ponycategorie D voor KNHS-wedstrijden aangepast. De maximale stokmaat voor de ponycategorie D gaat van 148,0cm naar 148,9cm (zonder ijzers).
 • Met ingang van 1 oktober 2021 kunnen dressuurrubrieken Zware Tour/U25 en Kadervorming en Uitzending alleen nog maar als categorie 1 wedstrijd uitgeschreven worden

Categorie: reglement, wedstrijdreglement

Downloads:

Ander Nieuws

 • Verlenging licentiereglement voor officials
  Verlenging licentiereglement voor officials
 • DOE DE TEST! Hoe heurt het ook alweer?
  DOE DE TEST! Hoe heurt het ook alweer?
 • Hippiade 2019: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online!
  Hippiade 2019: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online!