Eventing Artikel 308 - Hulp van derden

 

 1. Hulp van derden is op straffe van uitsluiting verboden. Als hulp van derden wordt beschouwd ieder ingrijpen van derden, al dan niet op verzoek, dat als doel heeft de taak van de deelnemer te verlichten of het paard te helpen. 
 2. In het bijzonder is het verboden:
  a. zich met opzet bij een andere deelnemer aan te sluiten en het parcours in diens gezelschap te vervolgen;
  b. zich op enig gedeelte van het parcours te laten volgen, voorafgaan of vergezellen door iemand per voertuig, per fiets of te voet, dan wel door een ruiter die geen deelnemer is;
  c. op bepaalde plaatsen personen te posten om bij het voorbijkomen de richting aan te geven of inlichtingen van welke aard dan ook te verstrekken;
  d. om iemand bij een hindernis op te stellen om het paard op welke wijze dan ook aan te drijven;
  e. om op enigerlei wijze inlichtingen in te winnen betreffende het parcours voordat dit officieel voor de deelnemers is opengesteld.
 3. Functionarissen of andere personen in het parcours, die de deelnemers op een vergissing in het parcours  opmerkzaam maken, geven ongeoorloofde hulp. In dat geval kan de deelnemer worden uitgesloten en de  functionaris worden bestraft, één en ander ter beoordeling van de Federatievertegenwoordiger. In twijfelgevallen berust de uiteindelijke beslissing bij de Federatievertegenwoordiger. 
 4. Uitzonderingen:
  Voor de start van de cross is het toegestaan om de deelnemer te helpen en het paard te verzorgen. 

Naar het volgende artikel